Om förändringarna på Dibber International School Sollentuna

English below

Den femte oktober publicerade Dagens Nyheter en artikel om Dibber International School Sollentuna. DN skriver att det finns oro och ett missnöje hos flera elever, eftersom de upplever att ökningen av engelskspråkiga inslag i undervisningen har gått för fort.

På Dibber tar vi förstås kritiken på stort allvar. Vi förstår oron hos både elever och vårdnadshavare och vi inser att en del borde ha gjorts annorlunda. Vid Dibber International School Sollentuna fanns vid skolstarten i augusti 26 lärare anställda, varav sju talade engelska men inte svenska. Att det inte omgående funnits svensktalande personal som kompletterat undervisningen för dessa är ett misslyckande från vår sida.

För att rätta till de fel som begåtts har vi nu sedan en tid säkerställt att det alltid finns svensktalande personal med på alla lektioner. Utökad undervisning på enbart engelska kommer att ske när vi har tillstånd och i den takt som passar eleverna.

Bakgrunden till förändringen av skolan i Sollentuna är att samhället blir mer och mer internationellt. Vi är övertygade om eleverna blir bättre rustade för framtiden om de går i en skola med hög kvalitet på både det engelska och svenska språket.

En internationell profil på skolan har också visat sig vara mycket populärt. Vid skolstarten var det en kraftig och glädjande ökning av antalet elever i skolan. Vår skola har även berikats av att många nya elever själva har engelska som modersmål. Och vi är stolta över våra duktiga och välutbildade engelsktalande lärare.

Den nya inriktningen för Dibber International School Sollentuna följer naturligtvis den svenska läroplanen men bygger på en högre nivå och omfattning av engelska som språk. Dessutom satsar vi på en utökad musikundervisning.

Att förändra en skola är alltid utmanande och särskilt i en befintlig verksamhet. Mottagandet vi fått visar att konceptet var efterlängtat men också att vi kunde gjort delar bättre både vad avser kommunikation och genomförande. Tillsammans med skolans personal, elever och vårdnadshavare kommer vi arbeta vidare för att skapa både hög kvalitet och trygghet.

Carl Georgsson, VD, Dibber Sverige AB

Sara Lundberg, Skolchef, Dibber Sverige AB

Nyheter om relaterade till DIS Sollentuna

Nyheter relaterade till Dibber International Schools

Relaterade artiklar till DN-artikeln den 5 oktober 2020

Här finner ni några av de artiklar som skrivits om Dibber angående förändringarna på Dibber International School i Sollentuna. Av licensskäl kan vi inte öppna eventuella låsta länkar.

Changes at Dibber International School Sollentuna


On October 5, Dagens Nyheter (DN) published an article about Dibber International School in Sollentuna. The article states that some students at the school experienced anxiety and dissatisfaction because they felt that the amount of teaching in English was rising too fast.

At Dibber we take criticism very seriously. We understand the concerns of both students and guardians, and we realize that we should have approached this differently. At the start of term in August, Dibber International School Sollentuna had 26 teachers, of which seven spoke English but not Swedish. We made a mistake by not immediately providing Swedish-speaking support staff for these teachers.

To correct this mistake, we have for some time ensured that there are Swedish-speaking staff in all lessons. We will only increase teaching in English when we have the correct authorization, and we will do it at a pace that suits the students.

The decision to change the school in Sollentuna was based on the fact that society is becoming more and more international. We are convinced that students will be better equipped for the future if they go to a school where they receive high-quality education in both English and Swedish.

The international profile of the school has proved to be very popular. At the start of the school year, there was a considerable and welcome increase in the number of students. Our school has also been enriched by several new pupils who have English as their native language. And we are proud of our very talented and competent English-speaking teachers.

Dibber International School Sollentuna follows the Swedish curriculum but teaches English to a higher level and a larger extent. We also offer students an enhanced music curriculum.

Changing a school is always challenging. The response we have received shows that the concept is right, but it also shows that we could have made the transition better in terms of communication and implementation. Working with the school’s staff, students and guardians, we will continue to build a high-quality school that gives students the best foundation for the global society of the future.

Carl Georgsson, CEO, Dibber Sverige AB

Sara Lundberg, Head of School, Dibber Sverige AB