Om Flottiljen förskola

Välkommen till oss!

Vi erbjuder en traditionell förskolepedagogik vilket betyder att vi utgår från en helhetssyn på barn och deras behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i ett nära samarbete med hemmen. Våra ledord i detta arbete är ”Vi får världens viktigaste värden att växa”

I vårt arbete med att förverkliga förskolans läroplan och dess uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner som var och en står för läroplanens strävansmål.

Vår värdegrund

På Flottiljens förskola arbetar vi medvetet med Dibbers värdegrundsplattform som vi också kallar Hjärtekulturen. Målet är att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygg som individ. Vid terminsstart arbetar samtliga avdelningar med tema värdegrund. Där lyfter vi bland annat vår likabehandlingsplan som visar hur vi arbetar främjande och förebyggande kring trygghet och trivsel. I detta arbete får barnen till exempel möta olika dilemman som pedagoger och barn tillsammans hittar lösningar på. Vi ser ett stort värde i detta arbete då våra barn utvecklar nödvändiga färdigheter inför kommande utmaningar i förskola och i livet.

Samverkan förskola – hem

För oss är samverkan mellan förskola och hem en stor och väldigt viktig pusselbit för att skapa de bästa förutsättningarna för omsorg, lärande och utveckling. Vi vill att det ska finnas en tydlighet i dialogen med Er vårdnadshavare och ni är alltid varmt välkomna med frågor och funderingar kring verksamheten eller Ert barn.

Organisation

Vi har organiserat oss i åldershomogena barngrupper med pedagoger som följer barngruppen under hela deras tid på Flottiljens förskola. Organisationen är lagd utifrån forskning och beprövad erfarenhet som visar att barnet gynnas av åldershomogena grupper genom att:

• individanpassning underlättas

• undervisningen kan riktas tydligare utifrån ålder 

• lärmiljöerna kan anpassas och riktas utifrån ålder

• kontinuitet av pedagoger under hela förskoletiden gör att barnets styrkor och utmaningar synliggörs och ges rätt stimulans och stöd på ett långtgående sätt

Utifrån omsorgsperspektivet så:

• gynnas barnet av kontinuitet i pedagoggruppen vilket skapar trygghet

• underlättas byggandet av förtroendefulla relationer mellan barn – pedagog – vårdnadshavare

• underlättas individanpassning av omsorgen 

• blir barngruppen tryggare och mer stabil då den inte förändras varje år med barn som lämnar/tillkommer

Svalorna

Välkommen in till oss på avdelningen Svanarna

Änderna

Välkommen in till oss på avdelningen Änderna

Lärkorna

Välkommen in till oss på avdelningen Lärkorna

Tärnorna

Välkommen in till oss på avdelningen Tärnorna

När ditt barn börjar sin tid hos oss på Flottiljens förskola så arbetar vi fokuserat med att introducera barnen i förskolans värld. Detta gör vi genom att arbeta med rutiner, trygghet, att förstå sammanhanget och få barnet att känna en ”vi-känsla” och genom att skapa positiva erfarenheter av förskolan. Vi utmanar till självständighet och därmed läggs grunden för fortsatta erövringar av kunskaper och erfarenheter. Det sker i ett nära samarbete med Er föräldrar med fokus på närhet, känsla och utveckling.

På samtliga avdelningar arbetar vi genom att dela in oss i mindre grupper utifrån barns olika förutsättningar och behov för att på så sätt kunna tillmötesgå varje enskild individ. Detta för att stödja och ge barnen de bästa förutsättningarna och möjligheter för utveckling och lärande. Vinsterna är många då vi ser att barnens intressen, frågeställningar, läroprocesser och nyfikenhet framträder när vi kan utmana alla barn utifrån just dennes behov och förutsättningar.

På Flottiljens förskola är vår ambition att samma pedagoger ska följa barnet under hela förskoletiden för att på så sätt skapa trygghet, kontinuitet och för att värna om relationerna som skapas med er vårdnadshavare och era barn. Vi vill på så sätt arbeta långsiktigt kring barnens utveckling och lärande, från det att barnet har sin första dag på förskolan tills dess att hen lämnar oss med sin ryggsäck full av erfarenheter och lärdomar.

Vi bedriver ofta vår undervisning utomhus. Vi går i väg på utflykt en gång i veckan, till exempel till någon park eller skog. På Flottiljens förskola har vi förmånen att använda oss av lådcyklar. Dessa ger oss möjligheten att ta oss längre ut i närområdet till olika utflyktsmål.

Delaktighet och inflytande

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Vårt mål är att barnen ska uppleva att det är barnet själv som skapar sin dag. Lek och rörelse är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och skapa förståelse och mening i det som sker och därmed ett av våra viktigaste arbetssätt. Vi utformar våra läromiljöer utefter behov och intressen, vilket betyder att dessa är under ständig process. Detta är barnens arena.

Unikum

Vi använder oss utav Unikum för pedagogiskdokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Här ser vi och ni föräldrar barnens läroprocesser som ligger till grund för utvecklingssamtalen vi erbjuder två gånger per läsår. Det är är även kommunikationskanalen mellan förskola och hem och den plats där ni hittar all information ni behöver.

Välkommen med en ansökan till oss!

Bilder från Flottiljen förskola