Om Allén förskola

Välkomna till oss!

Vi är en mångkulturell förskola och är väldigt språkinriktade, både i det talade språket men även genom TAKK där vi lär barnen att teckna ord.

Vi arbetar med att lägga grunden för barnens lärande som de senare ska ta med sig när de slutar hos oss och går vidare till skolan.

Vi har fått lärvänner till förskolan, alla med olika utseenden och syften där var och en har ett särskilt ämne, dessa ämnen lär vi ut i enlighet med läroplanen, Lpfö2018. På så sätt kan vi på ett väldigt pedagogiskt vis lära ut om grunderna för att utveckla barnens kunskapsförmågor.

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande.

Dessutom erbjuder vi barn/föräldrar som vill delta i språkgrupper med förutsättning att vi har personal som talar samma språk. Modersmålsstödet har två uppdrag, dels att ge barnet ett språkligt stöd och dels att bekräfta barnet och familjens kultur och arv.

Hjärteprogrammet

Vi använder oss utav Hjärteptogrammet på förskolan nu vilket är väldigt positivt för både barn och pedagoger. Det är ett verktyg i verksamheten som främjar barnens utveckling i positiva aspekter, så som socialt samspel, jämlikhet och empati bland annat. Alla barn är unika och därför måste vi se till det enskilda barnets behov i lärande och utveckling så att de kan främjas i det utefter sin egen förmåga.

Innemiljön på förskolan är öppen, innehållsrik och inbjudande. Och barnens inflytande är en viktig del utav verksamheten, att vi lär oss lyssna på barnet och lyfta deras frågor, är en viktig process så att vi ser vardagen ur barnens perspektiv.

Förskolan har också buss på fredagar som gör att barnen får möjlighet att utforska Stockholm och det är lockande om något!

Förskolans pedagoger använder sig utav Unikum som ett verktyg i arbetet, där föräldrarna sedan loggar in på Unikums hemsida. Genom att pedagogerna skriver bloggar och lärloggar så kan föräldrarna på så sätt vara delaktiga i den dagliga verksamheten. Vi dokumenterar, utvärderar, analyserar och följer upp verksamheten via Unikum.

Fokusområden

Våra fokusområden är främst språket då vi arbetar språkmedvetet genom samtala med barnen och sätta ord på vad vi gör i alla situationer. Vi hjälper och lär barnen att kommunicera genom olika metoder som TAKK-tecken och bildschema för att stärka deras språk.

Vi strävar efter att förhålla oss till en pedagogik som möjliggör en lärorik verksamhet som är fylld med utmaningar och lärande situationer.

Lärvännerna har som sagt ett varsitt ämne som de är inriktade på och fokus ligger självklart på dessa hela tiden i verksamheten. I matematik, i kreativitet, hjärteprogrammet, natur, rörelse, språket och självklart i leken.

Ett annat fokusområde är bemötandet av föräldrar. Vi strävar efter att alltid ha en god kommunikation och ett bra samarbete mellan hem och förskola.