Vår pedagogik på Kärnhuset skola

Montessori och pedagogik på Kärnhuset

Lära för livet

Montessoripedagogiken ser barns utveckling som en kontinuitet, från födelsen och genom hela livet. Därför krävs en helhetssyn från skolan så att denna kontinuitet upprätthålls och undervisningen inte blir isolerade verksamheter utan fortsätter att stödja barnets utveckling. Det är därför viktigt att den personal och den miljö som är del av barnens inlärningssituation speglar detta synsätt så att hela skolan arbetar utifrån samma ramar och visioner.

Lust att lära

Montessoripedagogiken bygger på varje barns spontana lust att lära och att de kommer till skolan med unika medfödda möjligheter och inneboende resurser. Eftersom varje individ är unik är det viktigt att bli sedd som den man är och få möjligheter att utvecklas mot den man är ämnad att bli.

Observation

Det är skolans uppgift att tillvarata elevens potential så att varje elev bereds tillfälle att få utvecklas i sin takt. För att kunna möta eleven på rätt nivå är det viktigt att pedagogen observerar sina elever och planerar undervisningen så att den tillgodoser eleven utifrån dess intresse, förmåga och behov.

Praktisk kunskap

I montessoripedagogiken läggs det stor vikt vid praktisk kunskap som handlar om att kunna hantera vardagen och att tillägna sig de kunskaper och förmågor som behövs i livet. Detta hjälper eleverna att ansvara för sig själva, för andra, för sitt arbete och för sin miljö.

Holistisk syn på elevens utveckling

Arbetet präglas av en holistisk syn på elevens utveckling där både teoretiskt och praktiskt arbete respekteras för att eleven skall kunna utvecklas fysiskt, intellektuellt, socialt och emotionellt.

Att utvecklas socialt med respekt både för sig själv och för andra hjälper eleven att använda sin frihet, sina rättigheter och sina skyldigheter så att de kan göra goda val för sig själva, sina medmänniskor och den miljö vi alla lever i.

Lärmiljön

En montessorimiljö består av en noggrant strukturerad och lugn miljö som erbjuder varje elev adekvata utmaningar och tillgodoser deras behov. Den förberedda skolmiljön främjar koncentration, självständighet samt viljan att lära och medverkar till att eleverna får ta eget ansvar för sitt arbete och för sin egen inlärning. I klassrummen arbetar elever i olika åldrar ensamma, två och två eller i grupp.

”Going out” – ett arbetssätt som främjar entreprenörskap

Elever i den här åldersgruppen kan uppleva att klassrummet blir för ”litet”. Därför strävar vi efter att kunna erbjuda eleverna att arbeta både i och utanför klassrummet, allt utifrån den grad av ansvar som de har utvecklat.

Det kan handla om att självständigt söka information som man inte kan hitta inom klassrummets väggar. Det kan t. ex vara ett besök till biblioteket, att göra en intervju, att besöka ett museum eller något annat. Eleverna planerar då själva sitt besök, både hur de ska ta sig dit, när det passar att komma, etc.

Hjälp mig att göra det själv

”Hjälp mig att göra det själv” är en grundtanke i Maria Montessoris pedagogik, det vill säga att endast ge eleven den hjälp den behöver och låta eleven självt tänka ut en lösning på problemet. Enligt montessoripedagogiken strävar varje barn efter självständighet och når detta bäst genom egen aktivitet.