Vår profil på Trollflöjten förskola

Förskolans lärmiljö ska utifrån läroplanen (lpfö 18) vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Vi vill att miljön ska underlätta för barnens delaktighet och inflytande samt att materialet ska vara anpassat och locka till lust att lära. Vi utgår från läroplanen med stöd av Dibbers pedagogiska koncept och våra lärvänner.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

I vårt arbetssätt har vi valt att profilera vår verksamhet med hjälp av två av våra lärvänner. Dessa profilområden har en lite extra plats i vår planering av verksamheten och det är områden som vi tycker är viktiga för barnens utveckling. Vi använder i arbetet med dessa profilområden flitigt närområdets möjligheter samt nyttjar pedagogernas kompetens och intressen. Våra profilområden är:

Naturprofil Ute-Ugo, en av våra lärvänner (figurer) med ett förstoringsglas i handen och en nyckelpiga på marken

Ute-Ugo representerar vår naturprofil

I ämnesområdet natur ingår natur-miljö-teknik/utforskande.

Vi arbetar med Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik (Knoppis, Knytte, Mulleverksamhet). Som en del av vår NATUR-profil arbetar vi också med hållbar utveckling bl.a. genom Grön Flagg-certifiering.

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges förskolor och skolor, med både lärare och elever, omsätter vi kunskap till direkt handling och skapar förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad. Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Medlemsskolorna granskas och certifieras efter Grön Flaggs riktlinjer.

Rörelseprofil Rör-Else, en av våra lärvänner (figurer) med ett hopprep

Rör-Else, representerar vår Röreslseprofil

I ämnesområdet RÖRELSE ingår rörelse-mat-hälsa.

Delar i detta profilområde är att vi rör oss mycket utomhus både på skolgården och i naturmiljöer. Vi har även yoga samt tid i Hittarpshallen varje vecka. Vi äter hälsosam lunch från Hälsomatlådan och ser även över övriga måltider på förskolan.

Bilder från vardagen


Dibbers värdegrundsarbete i förskolan – hjärtekultur

I förskolans läroplan står: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

I vårt arbete med att förverkliga läroplanens uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner och ett program som vi kallar Hjärtekultur. Hjärtekultur är centralt i vårt pedagogiska arbete med barnen, i vår personalpolitik och i mötet med föräldrar och andra samarbetspartners. 

Hjärtekultur handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygga som individer. Hjärtekulturen på Dibber är en  viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.