Föräldrasamverkan på Skogsdungen

Föräldramöte. Pedagogerna bjuder in till föräldramöte 1 gång per läsår då de informerar om kommande verksamhet.

Öppna föräldraforum. Ca 2 gånger per termin där du som vårdnadshavare har möjlighet att träffa rektor och ställa dina aktuella frågor.

Vår kommunikation. Vi kommunicerar med er vårdnadshavare via Unikum/Tempus
Utvecklingssamtal Varje termin erbjuder vi ett samtal där du som förälder får möjlighet att diskutera ditt barns utveckling och andra frågor direkt med pedagogerna

Enkät. I Sollentuna kommun får ni som föräldrar varje läsår svara på en enkät om er upplevelse av förskolan. vi värdesätter att så många som möjligt svarar på enkäten. Besök. Ni är alla välkomna att delta en dag eller två i vår verksamhet.

Unikum

Vi använder oss av webbverktyget Unikum där vi planerar, utvärderar och analyserar vår verksamhet. Vi dokumenterar varje barns utveckling i barnets egen lärlogg och gruppens arbete i lärloggen för avdelningen. I Unikum kan ni som vårdnadshavare på ett lätt sätt ta del av förskolan arbete, följa det egna barnets utveckling och ha en bra kommunikation med förskolan och pedagogerna. Vi genomför utvecklingssamtalen med hjälp av Unikum 1gång per termin och ansvarig pedagog tillsammans med vårdnadshavare går genom barnets lärlogg utifrån läroplanens rubriker, Barns inflytande, Normer och värden och Utveckling och lärande.