Om Ellaparks förskola

Välkomna till oss!

Vi erbjuder en traditionell förskolepedagogik vilket betyder att vi utgår från en helhetssyn på barn och deras behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i ett nära samarbete med hemmen. Våra ledord i detta arbete är ”Vi får världens viktigaste värden att växa”

I vårt arbete med att förverkliga förskolans läroplan och dess uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner som var och en står för läroplanens strävansmål.

Vårt värdegrundsarbete

På Ella Parks förskola arbetar vi medvetet med Dibbers värdegrundsplattform som vi också kallar Hjärtekulturen. Målet är att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygg som individ. Vid terminsstart arbetar samtliga avdelningar med tema värdegrund. Där lyfter vi bland annat vår likabehandlingsplan som visar hur vi arbetar främjande och förebyggande kring trygghet och trivsel. I detta arbete får barnen till exempel möta olika dilemman som pedagoger och barn sedan tillsammans hittar lösningar på. Vi ser ett stort värde i detta arbete då våra barn utvecklar nödvändiga färdigheter inför kommande utmaningar i förskola och i livet.

Samverkan skola och hem

För oss är samverkan mellan förskola och hem en stor och väldigt viktig pusselbit för att skapa de bästa förutsättningarna för omsorg, lärande och utveckling. Vi vill att det ska finnas en tydlighet i dialogen med Er vårdnadshavare. Ni är alltid varmt välkomna med frågor och funderingar kring verksamheten eller Ert barn.

Organisation och arbetssätt

På Ella Parks förskola har vi organiserat oss i fyra avdelningar, två avdelningar för våra yngre barn och två avdelningar för våra äldre barn.

På avdelningarna för våra äldre barn arbetar man i olika gruppkonstellationer utifrån aktivitet och barnens behov och förutsättningar. Detta kan till exempel innebära att halva barngruppen är inne och arbetar med projekt och övriga barn är ute på vår fina gård. Sedan växlar vi barngrupp. Vinsterna är många då vi ser att barnens intressen, frågeställningar, läroprocesser och nyfikenhet framträder när vi kan utmana alla barn utifrån just dennes behov och förutsättningar.

På avdelningarna för våra yngsta barn arbetar vi med att introducera barnen i förskolans värld, vilken är enorm för det lilla barnet. Detta gör vi genom att arbeta med rutiner, trygghet, att förstå sammanhanget och få barnet att känna en ”vi-känsla” och genom att skapa positiva erfarenheter av förskolan. Vi utmanar till självständighet och därmed läggs grunden för fortsatta erövringar av kunskaper och erfarenheter. Det sker i ett nära samarbete med Er föräldrar med fokus på närhet, känsla och utveckling.

Vi bedriver mycket av vår undervisning utomhus och tar till vara på vår fina gård och våra spännande omgivningar. Vi har ofta samling eller fruktstund upp i ”vår” skog på gården, utegympa och sångsamling eller ägnar oss åt utforskande av naturen i olika undervisningssituationer och utmanande lekar. En gång i veckan går vi i väg på utflykt till någon park eller skog.

Vi har två gårdar på förskolan, en för våra äldre barn och en för våra allra yngsta. Gårdarna erbjuder en rad aktiviteter som gungor, sandlåda, cyklar, lekhus, lekbodar, pysselbodar, rutschkana, skog och gröna ytor att vistas vid och i.

Delaktighet och inflytande

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva ger uttryck för på olika sätt ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Vårt mål är att barnen ska uppleva att det är barnet själv som skapar sin dag. Lek och rörelse är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och skapa förståelse och mening i det som sker och därmed ett av våra viktigaste arbetssätt. Vi utformar våra läromiljöer utefter behov och intressen, vilket betyder att dessa är under ständig process. Detta är barnens arena.

Unikum

Vi använder oss utav Unikum för pedagogiskdokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Här ser vi och ni föräldrar barnens läroprocesser som ligger till grund för utvecklingssamtalen vi erbjuder två gånger per läsår. Det är är även kommunikationskanalen mellan förskola och hem och den plats där ni hittar all information ni behöver.

Välkommen med en ansökan till oss!