Om Trollflöjten förskola

Välkomna till oss på Trollflöjtens förskola!

Laröd skogen utanför förskolan trollflöjten

Öppettider

Förskolan öppnar kl. 07:00 och stänger kl. 17.00. Under året stänger vi förskolan 4-5 dagar för s.k. planeringsdagar. Viktiga dagar för att möjliggöra planering, utvärdering samt utbildning för vår personal.

På sommaren har vi stängt 2-3 veckor i slutet av jul/början av augusti. Om någon familj har omsorgsbehov dessa veckor sker samverkan med andra Dibber förskolor.

Styrdokument

Förskolan har en läroplan (Lpfö 18) utgör grunden alla förskolors verksamhet. För att åskådliggöra läroplanens olika ämnesområden så har Dibber valt att göra detta genom våra lärvänner; Alfa-Beta (språk), Räkne-Reza (matematik), Lek-Levi (lekens betydelse), Krea-Tiva (skapande, kreativitet), Rör-Else (rörelse, mat och hälsa), Hjärtrud (värdegrund, hur vi är mot varandra) och Ute-Ugo (natur). Utifrån dessa områden så sker undervisning med barnen varje dag.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen beslutade att barnkonventionen blev svensk lag från den 1 januari 2020. Dess syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Vi är en del av Helsingborgs Stads förskolor och följer stadens riktlinjer och rutiner. Detta omfattar t.ex. köhantering, avgifter och andra gemensamma regler.