Om Trollflöjten förskola

Välkomna till Dibber Trollflöjten förskola, den lilla förskolan med det stora hjärtat.

Förskolan där vi lägger fokus på det personliga bemötandet.

Barnen på Trollflöjten

Barnen på Trollflöjten är viktiga samhällsmedborgare som har rätt att möta pedagoger som ger dem de bästa förutsättningarna för att möta livet. Barnen ges möjligheter att utveckla en god självkänsla, en positiv nyfikenhet, förmåga till empati och omtanke om andra.

Barnen på Trollflöjten ges goda förutsättningar för att få uppleva lust och glädje. Pedagogerna intresserar sig för ”deras värld”, upptäckter, intressen och erfarenheter.

Barnen på Trollflöjten blir sedda, hörda och berörda!

Lek, lärande och utforskande

Vår förskola är en plats för lek, lärande och utforskande. Vi tror på det kompetenta barnet, där vi ger dem möjligheter till självständighet och tilltro till sig själv och sin förmåga.

Barnens nyfikenhet och intresse ligger till grund för vårt projektinriktade arbete.

Vår förskola ska vara fri från diskriminering , trakasserier och kränkande behandling.

Alla ska känna sig trygga och bemötas med respekt, alla har lika stort värde, det gäller barn, vårdnadshavare och personal.

Arbetssätt

Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi använder våra styrdokument Lpfö18, skollagen och barnkonventionens mål ,när vi planerar vår pedagogiska verksamhet på förskolan. Vi bedriver systematiskt kvalitetsarbete genom pedagogisk dokumentation. Lek, lärande och utveckling sker genom medforskande pedagoger där vi även använder digitala verktyg.

Ni vårdnadshavare är viktiga i vårt arbete, där vi tillsammans lägger grunden för det livslånga lärandet. Vi möts och känner gemenskap vid våra traditionsenliga aktiviteter exempelvis: skördefest, lucia, påsk, midsommar och vår fina sommaravslutning.

Profil

Genom en väl avvägd dag, där utomhusvistelse och inomhusaktiviteter varvas och planering utifrån barnens intressen och vår profil om naturen ,så ger vi barnen så bra möjligheter att växa och lära som möjligt. Vår lärmiljö utgår från barnens intressen och ålder. Vi skapar förutsättningar för en kreativ lek där vår gård, skogen och olika lekplatser tillför möjligheter för lek och motoriska utmaningar. Havet som ligger en liten bit bort är ett härligt utflyktsmål. Biblioteket, Sofiero och hästgårdar besöker vi också regelbundet.

Avdelningar

Barnen delas upp på två avdelningar. Trollet för de yngsta barnen och Flöjten för de äldre barnen.

Trollet lägger vi fokus på trygghet, självständighetsträning, lek och massor av glädje. Barnen känner igen sin vardag, förstår och vet vad som ska hända. Hos oss är rutiner extra viktiga.

Vi lägger stort fokus på språkträning genom sagor, sång, musik, rörelse och genom ständiga dialoger med barnen, om allt som sker under barnens dag på förskolan.

Barnen får möta en lärmiljö som är anpassad efter deras behov och intressen.

Vi inspireras av Friluftsfrämjandets metod och har ”Knoppis-tema”, där barnen bland annat får uppdrag av Ugglan som bor i fågelholken i skogen.

Vi går eller cyklar med våra lådcyklar för att upptäcka olika lekplatser, skogsdungar eller hästgårdar.

Flöjten lägger vi fokus på att utforska, känna trygghet och glädje i att bli mer och mer självständiga.

Barnen ges mycket tid till lek och samspel tillsammans med kompisar.

Värdegrundsfrågor, hur man är en bra kompis finns alltid med och vi stöttar barnen i deras lek på olika sätt.

Barnens intressen och en tillåtande miljö, där olika aktiviteter, barn och pedagoger utmanar och inspirerar varandra ligger till grund för ett aktivt lärande.

Friluftsfrämjandets ”Mulle” inspirerar vår planerade verksamhet i naturen. Barnen får lära sig om allemansrätten och att värna om djur och natur för en hållbar utveckling.

Naturdagar ,där vi lagar mat över öppen eld är ett återkommande inslag i vår verksamhet. Barnen känner gemenskap och aktiviteterna som erbjuds skiftar beroende på barngruppens intressen och årstid.

Rörelse på olika sätt genomsyrar vår vecka på Flöjten, barnen erbjuds vara med på tex. en hinderbana, stafett, bandy ,dans, sång och musik som ger lust och skapar en härlig stämning.

Sagor och skapande aktiviteter vävs också in i vårt projektinriktade arbetssätt.

Öppettider

Förskolan öppnar kl. 07:00 och stänger kl. 17.00. Under året stänger vi förskolan 4-5 dagar för s.k. planeringsdagar. Viktiga dagar för att möjliggöra planering, utvärdering samt utbildning för vår personal.

På sommaren har vi stängt 2-3 veckor i slutet av jul/början av augusti. Om någon familj har omsorgsbehov dessa veckor sker samverkan med andra Dibber förskolor.

Styrdokument

Förskolan har en läroplan (Lpfö 18) utgör grunden alla förskolors verksamhet. För att åskådliggöra läroplanens olika ämnesområden så har Dibber valt att göra detta genom våra lär-vänner. På Trollflöjten fokuserar vi lite extra kring läroplanens mål om naturen och om värdegrundsfrågor.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen beslutade att barnkonventionen blev svensk lag från den 1 januari 2020. Dess syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Vi är en del av Helsingborgs Stads förskolor och följer stadens riktlinjer och rutiner. Detta omfattar t.ex. köhantering, avgifter och andra gemensamma regler.

Bilder från vår verksamhet