Föräldrasamverkan på Hindby

Som lärplattform arbetar vi med Infomentor där både elev och vårdnadshavare har möjlighet att följa elevens utveckling från nära håll.

Förtroendefulla relationer och en fungerande samverkan mellan skolan och hem och vårdnadshavare ökar elevens utvecklingsmöjligheter och kan bidra till en ökad måluppfyllelse för barn och elever. Därför är det extra viktigt för oss att ha en kontinuerlig kommunikation via föräldramöten och samtal.

Det är betydelsefullt att barn och elever känner att föräldrarna är intresserade av vad de gör i skolan. Det pedagogiska ansvaret vilar på pedagogerna och skolan ledning, men alla vuxna har en viktig uppgift att aktivt följa och stödja elevens utveckling och lärande.  

Vi har även ett föräldraråd på skolan där vårdnadshavare kan få inflytande och inblick i vår verksamhet.

Föräldrarådet samplanerar med skolans personal årets vårmarknad, vill ni veta mer så kontakta m.c.dahlgren@gmail.com

Samverkan mellan skola och vårdnadshavare, barn och elever styrs av skollagen i 13§ där det står att det vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och vårdnadshavare. Syftet är att i frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. (Skollagen (SFS 2010:800 ) 4 kap § 13)