Kvalitetsarbete Kärnhuset MFsk

Vi arbetar med kollegialt utbyte och det tycker vi är viktigt så att vi kan skapa det bästa för våra viktigaste värden. För att underlätta det kollegiala lärandet har vi Unikum där vi kan reflektera över barnens lärprocesser. Vi arbetar med planering för antingen hela gruppen eller det enskilda barnet, lärloggar, reflektion och analys. Vi tar hjälp av relevant forskning, Dibbers värdegrund och vår läroplan samt fortbildar vår personal regelbundet genom exempelvis internutbildningar i montessori, Unikum, data, TAKK och specialpedagogik. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi arbetar kontinuerligt med vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Här kan du läsa vår plan ( planen)  och denna utvärderas, revideras och skickas ut till vårdnadshavare en gång per år. 

Tillsammans med barnen så arbetar vi kontinuerligt med vårt antimobbningsprogram Stegvis som innefattar många övningar i etik och moral. Vi har också vår ”rosestol” där ett barn åt gången får sitta och ta emot trevliga ord från sina kompisar.

En gång per år utför personalen sitt systematiska kvalitetsarbete. Vi utvärderar våra gamla mål och sätter nya inför kommande läsår. Dessa mål hänger i vår hall och är till för alla att läsa. Vi gör SWOT-analyser både för hela enheten och för de enskilda avdelningarna. I detta arbetet tittar vi på och analyserar styrkor, svagheter, hot och möjligheter.