Om Gårdens förskola

Gårdens förskola ligger centralt placerad i Norrköpings innerstad med närhet till stadens alla parker, den vackert belägna strömmen, alla museer, bibliotek och sevärdigheter. Vi bedriver en utbildning med fokus på hundraspråklighet, pedagogiska undervisningsmiljöer nyfikenhet och utforskande. Vi ser alla språk som språk för lärande och tillsammans med en ändlös nyfikenhet utgör det ett av barnens viktigaste verktyg i ett livslångt lärande.

Förskolan består av två avdelningar som delas upp i mindre grupper under dagen, såväl utomhus som inomhus. Våningsplanen är sammankopplade med en invändig trappa som gör att alla förskolans lokaler blir lättillgängliga för alla. Våra arbetslag består av engagerade förskollärare och barnskötare, som tillsammans med barnen driver arbetet framåt. Barnens delaktighet och inflytande är viktiga ledord i vårt dagliga arbete, liksom alla barns rätt att få vara sig själva.

Förskolans utomhusmiljö ligger på vår innergård och är just nu under utveckling tillsammans med barnen för att i större utsträckning möta deras behov och intressen. I närheten av förskolan finns flertalet parker och naturområden som vi utforskar och tar med oss upplevelserna och upptäckterna in i verksamheten.

Vi tror att barn lär sig i meningsfulla sammanhang tillsammans med andra människor, miljöer och material. Därför ser vi våra miljöer som en viktig resurs, något som lever och som ständigt är i rörelse. Leken har en central plats i vår utbildning eftersom vi ser den som grunden till all utveckling och lärande.

Välkommen på visning / informationsmöte.

Vill du veta mer, besöka våra lokaler eller ställa frågor till oss så går det bra att kontakta rektor.

Vår profil

På Gårdens förskola vill vi att varje barn ska få uppleva att de är viktiga, blir sedda, hörda och tagna på allvar. Här kan du läsa mer om Dibbers värdegrund och den vision som vi utgår ifrån i vårt arbete – ”Vi får världens viktigaste värden att växa”.

Förskolans utbildning utgår ifrån Dibbers värdegrund, läroplanen och dess måluppfyllelse samt barnkonventionen. För att synliggöra och konkretisera läroplanen för både barn och vuxna använder vi oss av våra lärvänner – https://dibber.se/om-dibber/forskolor/

Lärvännerna är kopplade till olika målområden i läroplanen såsom språk, naturvetenskap och teknik, kreativitet, leken och är närvarande i vår undervisning dagligen.

I vårt dagliga pedagogiska arbete skapar vi mötesplatser där barnen får leka, upptäcka, utforska tillsammans med oss och med varandra.

I vår undervisning diskuterar vi, ställer följdfrågor, reflekterar och samtalar om det vi gör, ser och upptäcker. Våra lek- och lärmiljöer på förskolan är i ständig utveckling och rörelse kopplat till barnens intressen och nyfikenhet.

Undervisning

I vår undervisning diskuterar vi, ställer följdfrågor, reflekterar och samtalar om det vi gör, ser och upptäcker. Våra lek och lärmiljöer på förskolan är i ständig utveckling och rörelse kopplat till barnens intressen och nyfikenhet. Att lära genom nyfikenhet och utforskande i verkliga situationer tycker vi det bästa sättet att ta till sig kunskap. I vardagen utvecklas kunskaper i samtliga läroplansmål; språk, matematik, skapande, rörelse, dramatisering, naturvetenskap och teknik. Här frodas kreativitet och kulturen är ständigt närvarande.

Vi vill lära barnen att samverka med både varandra och oss vuxna. Genom lek och arbete tillsammans fostras barnen att ge och ta samt att visa förståelse för egna och andras behov.

De vuxna ska vara barnens förebilder. Genom ett förhållningssätt som grundar sig på en respekt för barnets behov och förmåga vill vi lära barnen att möta världen med intresse, nyfikenhet och tolerans.

Kök

I vårt kök på förskolan lagar vår kock mat från grunden med stort fokus kring variation av smaker och strukturer. Det doftar och smakar sagolikt!

Med vår kock finns verkligen möjlighet att lära genom verkliga situationer. Därför bjuds barnen in även i matsituationen där de får möjlighet att samarbeta och utveckla kunskaper i språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Värdegrund och ledord

Kommunikation, allas lika värde och alla barns rättigheter är för oss viktiga ledord i vårt arbete på förskolan. Vi bedriver utbildning som vilar på en demokratisk grund där alla är unika, har lika värde och bemöts med respekt.