Kvalitetsarbete Bamsebo förskola

För att bedriva ett bra systematiskt kvalitetsarbete och synliggöra det både för huvudman och vårdnadshavare använder vi oss av webbverktyget Unikum.

I Unikum dokumenterar vi vad vi gör på förskolan både på avdelningsnivå, i gruppen och i det enskilda barnets lärlogg.  I lärloggen följer man som vårdnadshavare sitt barns utveckling. Vi planerar, reflekterar och analyserar vårt arbete och genom reflektionen och analyser planerar vi hur vi skall arbeta vidare med barnen i våra projekt och på förskolan.

Vi arbetar med kollegialt lärande och utbyte vilket tycker vi är viktigt så att vi kan skapa det bästa för våra viktigaste värden. För att underlätta det kollegiala lärandet har vi avdelningsreflektion och egen planeringstid varje vecka där vi kan reflektera över barnens lärprocesser.

Vi tar del av relevant forskning samt utbildar vår personal genom exempelvis nätverk, föreläsningar och fortbildning. En gång i månaden har vi även vår pedagogiska handledare på plats som handleder, utvecklar och stöttar det systematiska kvalitetsarbetet och verksamheten. Handledning sker i arbetslag, för enskild pedagog och förskollärna var för sig.

Vi arbetar kontinuerligt förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling och har en diskrimineringsplan för förskolan som utgår ifrån DO:s sju diskrimineringsgrunder som är en del av det dagliga arbetet och revideras och uppdateras varje år.