Kvalitetsarbete Karlavagnen förskola

Under detta år så har vi valt att ha ”Språk och kommunikation” som ett tema för förskolan. Vi har alltså speciellt bjudit in vår lärvän ”Alfa-beta”.

För några år sen så fick alla förskolor i Sverige pengar av Kulturrådet att införskaffa barnlitteratur för, vilket vi gjorde.

Inför förra året så sökte vi om att få ta del av pengar från ett projekt ” Bättre språkutveckling i förskolan” som kommunen hade ansökt om.

Vi fick pengar som har gjort att vi kan köpa in ytterligare litteratur och vi har haft en del föreläsningar bla digital föreläsning ”Barns rätt till ett språk”. Tidigare i höstas så fick alla pedagoger en workshop med TAKK /tecken som alternativ och kompletterande kommunikation/

På varje förskola så har vi gjort iordning ett ”Bibliotek” dit alla barn är välkomna att ta del av böckernas värld.

läroplanen för förskolan står det i del 1 under rubriken Kommunikation och skapande: ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”

Varje barngrupp arbetar på något sätt med detta tema och självklart ser det olika ut beroende på intresse och ålder hos barnen.

Under detta år kommer vi också vara delaktiga i skolverkets kompetensutbildning ”Specialpedagogik för lärande” där syftet är att vi ska öka vår kompetens i specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 2020. Dess syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter. Vi följer Tyresö kommuns riktlinjer som tex öppettider, antal utvecklingsdagar etc (se Tyresö kommuns hemsida).