Fritids på Kärnhuset skola

Vår fritidsverksamhet är tillgänglig både före och efter skolan och ses som en förlängning av skoldagen.

All personal arbetar enligt Maria Montessoris filosofi precis som i skolan med samma bemötande och samma förhållningssätt. Fritidspersonalen är med även i skolan och på så sätt får de en helhetsbild av eleven och kan erbjuda kompletterande aktiviteter under eftermiddagen som gör att eleven kan fortsätta sin utveckling även efter skoltiden.

Om fritidsverksamhet

På Skolverkets hemsida kan man läsa att kommunen ska erbjuda fritidshem för elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Hemkommunen ska även erbjuda fritidshem för elever som går i fristående skolor som inte har fritidshem. Huvudmän för fristående skolor kan erbjuda fritidshem till sina elever, men har ingen skyldighet att göra det. Fritidshem ska erbjudas eleven till och med vårterminen det år hen fyller 13 år. Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem om inte eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast ett fritidshem kan ge. Mer information på Skolverket.