Om Rydebäck förskola

  • Hållbar utveckling
  • Digitalisering
  • Barns inflytande

Digitalt informationsmöte

Då vi inte kan bjuda in till informationsmöten som vi brukar så har vi spelat in filmer så att du som vårdnadshavare kan få se lokaler, få höra vår rektor berätta om verksamheten och få ”träffa” personalen. Vi kallar det för digitala informationsmöten. Se filmerna här nedan.

Tveka inte att höra av dig till rektor (kontaktuppgifter ovan) om du vill veta mer.

Rektors presentation

Hör rektor Pias presentation av Rydebäck förskola

Hälsa på personalen

Hälsa på personalen här på Rydebäck förskola

Så här arbetar vi

På vår förskola prioriteras leken i lärande och samspel och här möts man av positiva, aktiva och engagerade pedagoger varje dag. För att förverkliga vårt läroplansuppdrag inom förskolan har vi tagit stöd av våra sju lärvänner, för att stärka, synliggöra och tydliggöra vårt lärandeuppuppdrag i olika områden med leken i fokus. På Dibber Rydebäck förskola har valt att fokusera lite extra på barns inflytande, hållbarutveckling och digitalisering tillsammans med lärvännerna.

Barns inflytande

Vi arbetar kontinuerligt med Dibbers Hjärteprogram och barnkonventionen för att ska stärka barnens känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatisk förmåga och till att bli trygga som individer. Med barns inflytande i fokus vill vi få ”världens viktigaste värden att växa” genom att var lyhörda, tillåtande och intresserade av barnens tankar och idéer skapar vi förtroende mellan barnen och pedagogerna. Tillsammans med barnen vill vi skapa och planera verksamhetens utformning och ge barnen möjlighet att påverka sin vardag hos oss på förskolan.

Barnkonventionen Artikel 12: Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd

”Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” (https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/hela-barnkonventionen/#Art12).

Hållbarutveckling

Vi lever i en snabb föränderlig värld där våra barn ständigt möter nya människor och nya situationer som de ska lära sig samspela och att bidra till en hållbar utveckling, såväl ekonomisk och social som miljömässigt (skolverket).

Förskolan är en fantastisk plats där kreativitet och lek blandas med lärande och omsorg, om varandra och om vår gemensamma miljö. På Dibber Rydebäck förskola vill vi ge barnen möjligheten att arbeta med lärande för hållbar utveckling. Där vi vill skapa möten mellan natur och kultur och där vi hjälper barnen att bygga nya och mer hållbara relationer till vår miljö, där exempelvis återbruk, sopsortering, nedbrytning, energi, barnkonventionen etcetera kan vara våra framtida projekt.

På Dibbers årliga skräpplockardag har Dibber Rydebäck förskola har valt att delta i I love Hbg som samarbetar med Håll Sverige rentI love Hbg har årligen vårstädning där man kan aktiv delta för att hålla staden ren, men det handlar inte bara om att plocka skräp, utan om att väcka en medvetenhet om nedskräpningsproblematiken och att alla kan hjälpa till att slänga skräp på rätt ställe. Varje år deltar en tredjedel av helsingborgarna i Vårstädningen. Vi är stolta över att får vara en del av I love Hbg.

Digitalisering

Vi tror att digitalisering och digitala verktyg kan utveckla barns respekt, empati och ansvar för den värld vi lever i. När fantasin möter verkligheten skapas värdefulla reflektioner och bilder som möjliggör barns förståelse kring hur de själva kan påverka världen i en både demokratisk och empatisk riktning. Användningen av de digitala verktygen, ger barnen inlevelse, förståelse och en vilja att påverka verkligheten. För att detta ska ske tänker vi att vi behöver prata om och arbeta med digital teknik på ett sådant sätt att vi alla ser att vi kan skapa, förändra, producera och inte bara konsumera. Robotik och progamering, ljusbord, projektering, greenscreen, foto och naturligtvis dokumentation i Unikum tillsammans i samspel mellan barn och pedagoger kan vara möjliga sätt för oss att arbeta med digitalisering.

Måltiden

Vi erbjuder en variderad och näringsrik kost som vi får levererat från Kubik skolan i Helsingborg vilken också ingår i Dibbers verksamheter. Vi följer Livsmedelsverkets riklinjer för förskolor vilket bygger på att bra mat som hamnar i barnens magar ger energi att utvecklas, leka och lära. Dessutom kan man på många sätt att använda måltiderna i det dagliga pedagogsika arbetet. (https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrer/bra-maltider-i-forskolan.pdf).

Kommunikation/föräldrasamverkan

I Läroplan för förskolan, Lpfö 18, kan man läsa:

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen”(s.17).

Vi lägger stor vikt vid att alltid skapa goda relationer mellan förskolan och hemmet för att verksamheten ska bli så bra som möjligt och för att barnen och föräldrarna ska trivas och känna sig trygga. Pedagogerna finns tillhands för att svara på eventuella frågor kring ert barns vistelse eller verksamheten. Vårdnadshavarna kan även ta del av vad som händer på dagarna i förskolan i vår digitala plattform Unikum i de pedagogiska planeringarna och i lärloggarna. I unikum delger vi även viktig information kring vår verksamhet. Vi erbjuder också föräldramöten, utvecklingssamtal och dropp in frukost en gång per termin, för att skapa ett förtroende fullt samarbete mellan förskolan och hemmet.