Kvalitetsarbete på Rullen

Kvalitetsarbetet på Dibber Rullen utgår från en managementmodell framtagen av SIQ (Swedish Institute of Quality). Förenklat syftar modellen till att stödja en organisation att göra ”rätt saker på ”rätt sätt” för att nå framgång. Med ”rätt saker” avses produkter; varor och tjänster som organisationens intressenter, kunder och brukare efterfrågar och värdesätter. Med ”rätt sätt” avses att organisationen har och hela tiden utvecklar ändamålsenliga arbetssätt och processer för att leverera ”rätt saker”.

Med ”rätt saker” avses produkter; varor och tjänster som organisationens intressenter, kunder och brukare efterfrågar och värdesätter. I vår verksamhet innebär det att elever och vårdnadshavare är Rullens viktigaste kunder. Vår tjänst är att ge våra elever en excellent utbildning där våra elever får kunskaper och värden för att kunna delta i samhället med ansvar och frihet. 

Med ”rätt sätt” avses att organisationen har och hela tiden utvecklar ändamålsenliga arbetssätt och processer för att leverera ”rätt saker” det vill säga kunskap för våra elever.

För att nå framgång måste det alltid vara en balans mellan det man levererar och erbjuder som organisation och på vilket sätt man gör det. Det måste finnas balans mellan en organisations inre och yttre effektivitet. 

Varje organisation lever i en föränderlig värld och verksamheten måste hela tiden utveckla anpassningsförmågan vad som är ”rätt sak” och ”rätt sätt” idag är inte nödvändigtvis det i morgon. Utveckling, närvaro och flexibilitet är således Rullens lokalt förankrade värdeord. Värdeorden genomsyrar vår verksamhet och bidrar med den justerbarhet som behövs för att fortsätta ge varje barn och ungdom en excellent utbildning.

Vårt kvalitetsarbete utgår från tre hörnpelare kultur, struktur och systematik.

Kulturen baseras på framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer. Strukturen utgörs av de områden som har störst inverkan på en organisations resultat, i vår verksamhet innebär det resultat för att följa upp våra nationella styrdokument, våra elevers och vårdnadshavares nöjdhet, medarbetares nöjdhet, och ledning. Systematiken består av ett sätt att ställa frågor som leder till hur vår verksamhet fungerar och kan förbättras.

Rullens kvalitetsarbete kulturen och systematiken

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet görs strukturerade och regelbundna utvärderingar av arbetslagets metoder för elevens lärande. En väldigt viktig del i den utvärderingen är det lärande som arbetslaget gör genom att titta på sin metod för att kunna göra den bättre. Arbetslaget hämtar information externt genom att delta i nätverk och andra kompetensutvecklingsinsatser.

Vi jämför ständigt våra resultat för elevens lärande mot de styrdokument som finns för vårt skoluppdrag för att garantera en likvärdig skola.

Dibber Rullen mottog ett erkännande för Bättre Skola utmärkelsen 2013 och utmärkelsen Bättre Skola 2015 som delas ut av SIQ på uppdrag av Skolverket.

Dibber Rullen mottog även utmärkelsen Top 50 organizations in Education 2019 som delades ut av Global Forum for Education and Learning