Våra urvalsgrunder

Organisatoriskt samband

Elever som redan går vid skolenhet erbjuds förtur till närliggande enhet. Dessa skolor arbetar utifrån en gemensam pedagogisk modell, har ett organisatoriskt samband mellan skolorna samt har ett lokal- och/eller personalmässigt samband. Barn som går vid en integrerad förskole- och skolenhet erbjuds förtur till förskoleklassen/grundskolan inom enheter. Eleven antas i inbördes ordning efter anmälningsdatum.

Syskonförtur

Barn med syskon som vid antagningstillfället går i samma skola erbjuds förtur i mån av plats. Urvalsgrunden syskonförtur gäller för barn som söker till förskoleklass eller till årskurs 1–9. Det andra syskonet ska gå på den sökta skolan kommande läsår och vara folkbokförd alternativt boende på samma adress som det sökande syskonet. Även här antas elever i inbördes ordning efter anmälningsdatum. Syskon förtur kan även tillämpas på förskolor.