Elevhälsoteamet

Elevhälsan

Kubikskolan Dibbers elevhälsa best år av rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator, studie- och yrkesvägledare och speciallärare.
Vi har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog.
Elevhälsan ska arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande. Vi stöttar dig som elev utifrån just dina förutsättningar och skolutveckling för att du ska lyckas nå kunskapsmålen.

Vi ser också till att du trivs och känner dig trygg hos oss här på Kubikskolan Dibber! Här kan du läsa om vad vi gör och vem du kan vända dig till om du har frågor eller funderingar.

Rektor
Rektorn har ett övergripande ledningsansvar för elevhälsans arbete på skolan. Hit kan du vända dig både som elev och vårdnadshavare om du har funderingar på något som gäller elevhälsan eller din skolgång.

Biträdande rektor
Biträdande rektorn har ledningsansvar. Hit kan du vända dig både som elev och vårdnadshavare om du har funderingar på något som gäller elevhälsan eller din skolgång.

Specialpedagog
Specialpedagogen kan hjälpa dig om du tycker att du behöver mer hjälp i skolarbetet. Specialpedagogen kan också hjälpa din lärare att göra undervisningen
bättre för dig.

Skolsköterska
Skolsköterskan arbetar på uppdrag från barn och vårdnadshavare. Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal för att följa hur eleven mår och utvecklas under skoltiden. Hälsosamtalen handlar också om sov- och matvanor, fysisk träning och skärmtid. Arbetet är främst förebyggande och hälsofrämjande. Skolsköterskan har tystnadsplikt.

Studie- och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledaren kan svara på frågor om yrken du är nyfiken på. Du kan också få råd om vilken gymnasieutbildning som skulle passa dig bäst och vilka betyg du behöver för att söka olika skolor.

Kulturtolk
Hit kan du som elev och vårdnadshavare vända er för ökad förståelse och stöd utifrån ett kulturellt perspektiv.

Skolkurator
Du kan prata med skolkuratorn om sådant som påverkar hur du mår och har det i skolan eller hemma. Du kan få gå på samtal hos skolkuratorn om du behöver någon att prata med som har tid att lyssna till dina funderingar. Skolkuratorn är en stödfunktion i skolan främst för dig som elev, men även för vårdnadshavare och skolpersonal. Skolkuratorn har tystnadsplik

The student health care

The student health care of Kubikskolan Dibber consists of principal, special educator, school nurse, school counselor, guidance counselor and special needs teacher. We also have access to school- doctor and psychologist. The student health care of Kubikskolan Dibber operates primarily with health promotions and prevention. We support you as student to succeed in achieving the knowledge goals in school based on your development and progress.
We also make sure that you feel comfortable and secure at Kubikskolan Dibber! Here you can read about what we do and who you turn to if you have questions or concerns.

Principal
The principal has an overall management responsibility for student health’s work at the school. You can turn to the principal both as a student and caregiver if you have thoughts or questions about something that concerns the student’s health or schooling.

Assistant principal
The assistant principal has management responsibility. You can turn to the assistant principal both as a student and caregiver if you have thoughts or questions about something that concerns the student’s health or schooling.

Special educator
The special educator can help you if you think you need more help in the schoolwork. The special educator can also help your teacher make teaching better for you.

School nurse
The school nurse works on behalf of children and parents. The school nurse offers health talks to follow how the student feels and develops during school time. The health talks are also about sleeping and eating habits, physical exercise, and screen time. The work is mainly preventive and health-promoting. The school nurse has a duty of confidentiality.

Guidance counselors
The study and career counselor can answer questions about professions you are curious about. You can also get advice on which high school education would suit you best and what grades you need to apply for different schools.

Cultural interpreter
As a student and parent, you can turn to the cultural interpreter for an increased understanding and support from a cultural perspective.

School counselor
You can talk to the school counselor about things that affect how you feel at school or at home. You can have a conversation with the school counselor if you need someone to talk to who has time to listen to your thoughts. The school counselor is a support function in the school primarily for you as a student, but also for caregivers and school staff. The school counselor has a duty of confidentiality.

Biträdande rektor
Jesper Strand