Fritids på Rullen

Fritids aktiviteter är knutna till ditt barns lärande genom Rullens pedagogiska planer.

Aktiviteter på fritids ska vara meningsfulla och stimulera elevernas utveckling och lärande. Socialt samspel och medbestämmande präglar verksamheten på fritidshemmet och vi prioriterar aktiviteter som är utforskande, laborativa och praktiska.

På loven har fritids ett separat veckoschema där det förutom den dagliga utevistelsen är motorik, musik, och utflykter.  

Fritidshemmet styrs av skollagen för elever upp tom 12 år (Skolverket)​

2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.​

Fritidshemmet styrs av LSS, Lagen om stöd och service för elever från åk 7(Socialstyrelsen)​

Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125)

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra