Om Kubikskolan

  • Matematik och naturvetenskap
  • Kreativitet
  • Kommunikation
  • Ledarskap

Dibber som koncern har som vision att få alla barn och elever att känna sig värdefulla, föräldrarna att uppleva trygghet och ge medarbetarna goda möjligheter att kunna göra ett bra arbete. Fundamentet i Dibber är att alla människor är värdefulla; inte för vad de säger och gör, utan för den person den är.

Matematik – naturvetenskap – kreativt tänkande

Hos oss får du fokusera på matematik och naturvetenskap, samtidigt som du utvecklar förmågan att tänka kreativt. Du vägleds och uppmuntras av engagerade och kompetenta pedagoger genom hela din skolgång. Vi hjälper dig att steg för steg utveckla dina förmågor i skolans alla ämnen för att på så sätt lägga grunden för fortsatta studier och en bra framtid.

Kubikskolan har funnits i 20 år och har genom en matematisk och naturvetenskaplig inriktning tillsammans med bra kunskapsresultat, fortsatt att växa. Vi började med en enda klass och har idag elever från förskoleklass upp till högstadiet, med dubbla klasser från årskurs 6. Sedan 2018 är vi en del av skolkoncernen Dibber, vilket skapar helt nya möjligheter till skolutveckling och samverkan mellan skolor i hela Sverige.

Hög personaltäthet

Vi har engagerad personal med bred kompetens som stöttar dig i såväl studier som i det sociala. Personaltätheten är hög och du coachas, uppmuntras och vägleds av engagerade och kompetenta pedagoger genom hela din skolgång.

Om du ska börja i förskolan eller i årskurs 1 ska du kunna känna att skolan är rolig, trygg och lärorik. Vi utgår från en helhetssyn när det gäller dina behov av omsorg, utveckling och lärande. Oavsett ålder förväntar vi oss att du satsar på dina studier. Din belöning blir att du lär dig massor, växer som människa och blir väl förberedd för gymnasiet och framtiden.

Våra grundpelare

Under åren har vi utvecklat fyra grundpelare som genomsyrar oss varje dag:

Trygghet
Hos oss ska alla elever kunna känna sig trygga. Vi lägger stor vikt vid att alla behandlar varandra med respekt och kan känna den studiero som behövs för att lyckas och trivas.

Hälsa
Vi arbetar aktivt för att främja ett hälsosamt liv. Det handlar både om den fysiska hälsan och om förmågan till självtillit och goda relationer.

Kreativitet och inspiration
Hos oss får du möjlighet att utveckla din kreativa, innovativa förmåga och utforska varje ämne med alla sinnen. Programmering är en viktig del i undervisningen för att förbereda dig inför framtiden.

Bra lärare och tydlig struktur
På Kubikskolan arbetar många vuxna för att du alltid ska kunna få det stöd du behöver. Alla lektioner är lärarledda. Vi arbetar utifrån tydliga strukturer, vilket skapar trygghet så att du kan lägga all din kraft på lärande.

Kubikskolan gjorde mig mer än väl förberedd inför gymnasiet

Filippa, elev

Vår historik

Dibber Kubikskolan startade år 2000 med en klass och med matematisk och naturvetenskaplig inriktning. Sedan blev det sex klasser från årskurs 7-9. Skolan hade bra kunskapsresultat och många elever ville börja på skolan. Detta ledde till att vi tog över Fredriksdalsskolan och har idag klasser från förskoleklass till årskurs 9. Under 2018 såldes skolan till en skolkoncern med namnet Dibber. Det skapar nya möjligheter till skolutveckling och samverkan mellan skolor i hela Sverige. 

En dag i Kubikskolans förskoleklass kan se ut så här

Skolan börjar klockan 8.00 varje dag med att barnen samlas i ett led utanför dörren. När de har klätt av sig går de och sätter sig på sin plats i byggrummet, där dagen startar med en lugn samling.

Ett viktigt arbete i förskoleklassen är den sociala träningen, dvs hur vi är mot varandra. Det är viktigt att barnen i klassen lär känna de vuxna och varandra för att få till en bra gruppgemenskap. Det ger i sin tur trygghet och en bättre inlärningssituation.

En av våra viktigaste uppgifter är att ge alla barn goda kunskaper i det svenska språket. Att behärska språket är en väsentlig förutsättning för barnens framtida möjligheter. Språkträning kan ske genom till exempel rim, ramsor, sagor, musik, rörelse och andra språklekar.

En annan viktig uppgift är matematik, då barnen får tillfälle att träna sig i logiskt tänkande och problemlösning. Det kan handla om vad kommer först/sist, likheter/skillnader, sortera och klassificera. Vi utnyttjar våra vardagliga situationer då barnen tillsammans med vuxna får upptäcka och förstå matematiska begrepp.

Vi satsar på att barnen ska få mycket fysisk aktivitet i olika former. Undervisningen bygger på lek, så att alla kan vara med på sina villkor och utvecklas i sin egen takt. I förskoleklassen får barnen dagligen tillfälle att öva sin finmotorik, till exempel att hålla pennan rätt, knyta rosett och att stänga ett blixtlås.

Själva lärandet sker i många olika sammanhang. Barnen lär sig inte enbart genom muntligt berättande, utan också genom lek, rörelse, musik och utevistelse. Leken är barnens viktigaste redskap för att skapa ordning och mening i sin omvärld. Leken är grunden till allt.