Om Kubikskolan

Kubikskolan har funnits i 20 år och har genom en matematisk och naturvetenskaplig inriktning tillsammans med bra kunskapsresultat, fortsatt att växa. Vi började med en enda klass och har idag elever från förskoleklass upp till högstadiet. Sedan 2018 är vi en del av skolkoncernen Dibber, vilket skapar helt nya möjligheter till skolutveckling och samverkan mellan skolor i hela Sverige. Kubikskolan Dibber är en fristående skola där undervisningen håller hög kvalitet och stimulerar alla elevers kreativitet och lärande. Skolan har ca 465 elever från förskoleklass upp till skolår 9. Vi är en skola med engagerade lärare som har ett stort hjärta för eleverna och samtidigt stort fokus på kunskaper. Skolan har en väldigt hög andel legitimerade lärare och består av många rutinerade och duktiga medarbetare där sammanhållningen är god, detta är viktigt för oss. Vårt uppdrag är att få världens viktigaste värden att växa.

Våra fokusområden

Trygghet och studiero

Lärarnas relation till eleverna påverkar både elevernas resultat och känsla av trivsel och trygghet. Därför är vi många vuxna ute på rasterna tillsammans med eleverna och mellan lektionerna. Vi arbetar aktivt med värdegrundsarbetet i varje klass som också är schemalagt varje vecka. Vi undersöker regelbundet på elevråden hur eleverna upplever tryggheten på skolan. Studieron i klassrummet är viktigt för oss. Alla lektioner är lärarledda. Vi arbetar utifrån tydliga strukturer, vilket skapar trygghet så att du kan lägga all din kraft på lärande.

Närvaro

Trygghet samt goda tillitsfulla relationer med både kamrater och skolpersonal är viktigt för att främja närvaro i skolan. För oss är det viktigt att skapa en bra skola för att eleverna ska trivas och nå sina kunskapsmål. Vi följer upp elevernas närvaro regelbundet i ett nära samarbete med vårdnadshavare och arbetar förebyggande med att tidigt uppmärksamma tendenser till ströfrånvaro eller svårigheter med måluppfyllelse.

Hög måluppfyllelse

Vi har höga förväntningar på våra elever men samtidigt stöttar vi eleverna för att de ska lyckas och klara sin utbildning. Vi har engagerad personal med bred kompetens som stöttar dig i såväl studier som i det sociala. Personaltätheten är hög och du coachas, uppmuntras och vägleds av engagerade och kompetenta pedagoger genom hela din skolgång. Om du börjar på Kubikskolan ska du kunna känna att skolan är rolig, trygg och lärorik. Vi utgår från en helhetssyn när det gäller dina behov av omsorg, utveckling och lärande.

Kubikskolan gjorde mig mer än väl förberedd inför gymnasiet

Filippa, elev

En dag i Kubikskolans förskoleklass kan se ut så här

Skolan börjar klockan 8.00 varje dag med att barnen samlas i ett led utanför dörren. När de har klätt av sig går de och sätter sig på sin plats i byggrummet, där dagen startar med en lugn samling.

Ett viktigt arbete i förskoleklassen är den sociala träningen, dvs hur vi är mot varandra. Det är viktigt att barnen i klassen lär känna de vuxna och varandra för att få till en bra gruppgemenskap. Det ger i sin tur trygghet och en bättre inlärningssituation.

En av våra viktigaste uppgifter är att ge alla barn goda kunskaper i det svenska språket. Att behärska språket är en väsentlig förutsättning för barnens framtida möjligheter. Språkträning kan ske genom till exempel rim, ramsor, sagor, musik, rörelse och andra språklekar.

En annan viktig uppgift är matematik, då barnen får tillfälle att träna sig i logiskt tänkande och problemlösning. Det kan handla om vad kommer först/sist, likheter/skillnader, sortera och klassificera. Vi utnyttjar våra vardagliga situationer då barnen tillsammans med vuxna får upptäcka och förstå matematiska begrepp.

Vi satsar på att barnen ska få mycket fysisk aktivitet i olika former. Undervisningen bygger på lek, så att alla kan vara med på sina villkor och utvecklas i sin egen takt. I förskoleklassen får barnen dagligen tillfälle att öva sin finmotorik, till exempel att hålla pennan rätt, knyta rosett och att stänga ett blixtlås.

Själva lärandet sker i många olika sammanhang. Barnen lär sig inte enbart genom muntligt berättande, utan också genom lek, rörelse, musik och utevistelse. Leken är barnens viktigaste redskap för att skapa ordning och mening i sin omvärld. Leken är grunden till allt.