Vår pedagogik på Capellaskolan

Lokaler och inredning är en del av det pedagogiska konceptet men integrering av olika aktiviteter sker i externa lokaler som till exempel i idrotten som vi har i F2-hallen.

Vårt arbetssätt utgörs av ett lågaffektivt bemötande och en visuell tydliggörande pedagogik. Vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar. AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen.

Vi arbetar utifrån ett helhetspedagogiskt koncept och tar emot elever från olika kommuner från förskoleklass till årskurs 9.

Vi arbetar med små elevgrupper och har en hög personaltäthet. Kring den enskilde eleven sker en kontinuerlig samverkan mellan skolan och hemmet. Personalen består av speciallärare, lärare och elevassistenter. Vidare finns det ett elevvårdsteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare. Skolläkare, skolsköterska och psykolog anlitas via Täby kommuns skolhälsa.

Skolan följer Lgr 11 och arbetar både med kursplaner för grundskola och grundsärskola och styrs av de nationella målen. Betyg och omdömen ges utifrån de nationella målen.

Vi erbjuder också integrerad skolbarnsomsorg tills barnen fyllt 12 år. För barn 13 år och äldre finns LSS fritidstillsyn efter skoldagens slut med heldagsverksamhet under lovdagar.

Finansiering sker genom kommunbidrag och skolan är avgiftsfri för eleverna. Avgift för skolbarnsomsorg tas ut av hemkommunen.