Vår pedagogik på Capellaskolan

Lokaler och inredning är en del av det pedagogiska konceptet. Eleverna har ett hemklassrum, där de har de flesta lektionerna. Klassrummen är inredda i neutrala milda färger för att främja koncentration och lugn hos eleverna.

De praktiskt-estetiska ämnena sker i andra lokaler än hemklassrummet. De flesta av dessa finns i skolbyggnaden men idrotten har eleverna i den närbelägna naturen och i idrottshallen en bit bort bort från skolan. Det finns även ishall alldeles i närheten och simhall en kvarts busstur från skolan. På sommaren kan eleverna bada vid Hägernäs badstrand bara ett par hundra meter från skolan.

Vårt arbetssätt grundar sig i ett så kallat lågaffektivt bemötande och en visuell tydliggörande pedagogik. Vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar. AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen.

Vi arbetar utifrån ett helhetspedagogiskt koncept och tar emot elever från olika kommuner från förskoleklass till och med årskurs 9.

Vi arbetar med små elevgrupper och har en hög personaltäthet. Kring den enskilda eleven sker en kontinuerlig samverkan mellan skolan, fritidsverksamheten och hemmet. Personalen består av speciallärare, lärare och pedagogiska resurspersoner (elevassistenter). Vidare finns det ett elevvårdsteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare. Skolläkare, skolsköterska och psykolog anlitas via externa företag.

Skolan bedriver två separata verksamheter – grundskola och anpassad grundskola – och följer Lgr 22 och Lgrsär 22 men bedömer eleverna utifrån grundskolans respektive den anpassade grundskolans bedömningskriterie beroende på vilken skolform eleven är inskriven i. Vi erbjuder också integrerad skolbarnsomsorg till och med 12 års ålder.

Från och med läsåret 2023/2024

Från och med läsåret 2023/2024 så bedriver Capellaskolan enbart anpassad grundskola (tidigare kallad särskola). I samband med detta kommer vi även att erbjuda LSS fritidstillsyns efter skoldagens slut, med heldagsverksamhet under lovdagar. Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta rektor Fazel Delfi via 0709616492 eller fazel.delfi@dibber.se.