Om Kottebo förskola

  • Ut & njut
  • Mobil verksamhet (förskolebuss)
  • Stor gård i naturskön miljö

Förskolan Kottebo hittar du i natursköna Rynningeåsen i Örebros norra del. Förskolan består av sju avdelningar. På förskolan finns en förskolebuss för de äldsta barnen. Vi har en fantastiskt stor gård med kuperad terräng, asfalterade ytor där vi kan cykla, rita med utekritor och där vi målat underlag för lek och spel. Vi har stor sandlåda för bygg och konstruktion av olika dess slag och en gräsmatta som bjuder in till lek, rörelse, samkväm och fest tillsammans med er familjer. Gården ger förutsättningar för goda möjligheter till inspirerande och lärorika uteaktiviteter.

Vårt fokus ligger på ”ut och njut” och utomhuspedagogik. Det ska vara lustfyllt att vara ute. På förskolan har vi mobil utbildning, med vår förskolebuss och våra Hojacyklar tar vi oss ut på äventyr, både längre och till andra platser för att utforska vidare i de olika miljöer som vi besöker. Naturreservaten i Örebro med omnejd får besök av oss, likaså andra barnvänliga kulturområden. Är du mer nyfiken kring vår förskola så har vi även vår Instagram.

Förskolans måltider

Kottebo erbjuder god och näringsriktig mat från eget tillagningskök. Genom att vi lagar maten från grunden blir den både godare och mer hälsosam, inte minst som vi använder oss av ett stort antal ekologiska produkter. Daglig uppdatering kring matsedel och dagens lunch sker på Kökets instagram. Vid val av vilken mat vi ska servera följer vi de riktlinjer för förskolor som Livsmedelsverket har satt upp, vilka bygger på att fylla barnens dagliga behov av energi och näring. Dessutom har våra kockar genomgått utbildning inom livsmedelshantering och egenkontroll (HACCP).

Medforskande pedagoger

Som medforskande pedagog upptäcker och upplever vi tillsammans med varandra. Vi har en förskolebuss och Hojacyklar som gör det möjligt för oss att arbeta med ett upplevelsebaserat lärande. Med ett upplevelsebaserat lärande får vi utforska de miljöer vi besöker och då kan vi få kunskap om just den platsen och det vi utforskar. Allt vi kan lära inne kan vi även lära ute. Precis som våra kockar lagar maten i vårt kök, kan vi laga mat vid vår grillplats på gården eller ta med lunchen och avnjuta den utomhus.

Utomhuspedagogik

Kottebo har ”ut och njut”-profil vilket innebär att utomhuspedagogik är en stor del i vår undervisning. Vi vill att alla barn ska få positiva upplevelser med sig i sin ryggsäck när de lämnar förskolan. Med vårt upplevelsebaserade och situationsanpassat lärande så lär vi med hela kroppen. Tillsammans med medforskande pedagoger utforskar vi våra olika miljöer, både inne och ute. Bussbarnen upplever fler områden som är belägna längre ifrån förskolan medan våra andra avdelningar utforskar närmiljön, både på gården och via vår gårdsgrind ut till den stora skogen och naturreservatet vägg i vägg med förskolan.

Mobil förskola

På Kottebo har vi en mobil avdelning som de äldsta barnen och deras pedagoger turas om att använda. I praktiken innebär det att barnen och pedagogerna varannan vecka turas om att åka med förskolans buss. Bussen är byggd och anpassad för förskolans utbildning där både säkerhet och funktionalitet står i fokus. Bussen är utrustad med bland annat toalett, barnstolar och värmeskåp till maten för att kunna tillgodose alla tänkbara behov. Pedagogerna på bussen är internt och externt utbildade, exempel på intern utbildning är vår säkerhetsutbildning som alla busspedagoger och vikarier går som arbetar på vår mobila avdelning. Exempel på extern utbildning är pedagogisk utbildning, chaufförernas körkortsutbildning och HLR. Alla utbildningar följs kontinuerligt upp för att den mobila utbildningen ska vara säker.

Med den mobila utbildningen har vi fördelen att låta våra barn uppleva med hela kroppen och med alla sina sinnen. Med max 30 minuters resväg når vi kulturupplevelser, parker och naturreservat. Under vinterhalvåret är ishallar och Ånnaboda flitigt besökta, detta för att alla barn ska få chans till vinteraktiviteter. Under vår, sommar och höst ligger istället fokus på andra målområden i läroplanen.

Värdegrundsarbete

På alla avdelningar arbetar vi aktivt med Förskolebrevet. Det handlar om att lära barn om deras integritet och rättigheter. På förskolan har vi ett väl förankrat värdegrundsarbete med vår Hjärtekultur som är ett förhållningssätt som handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygga som individer. Vi strävar efter lugna miljöer med barnen i centrum. Där vi ser och bekräftar det positiva hos varje barn, därigenom få barnet självkänsla och självförtroendet att växa. Klicka här om du vill du läsa mer om Dibbers koncept.

Lärvänner och Lpfö18

I Dibbers koncept finns förutom Hjärtekultur även våra sju lärvänner. Våra lärvänner är sju kompisar som vi använder i vår planering och i vår dagliga utbildning för att på ett tydligt sätt visa barnen inom vilket område vi har undervisning i. Alla lärvänner är kopplade till förskolans läroplan Lpfö18 som finns här om du vill läsa mer. Genom att kontinuerligt dokumentera och följa upp den pedagogiska verksamheten i Unikum kan vi väva samman läroplanens intentioner med barnens nyfikenhet och lust till lärande.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

Barnkonventionen

Att vi som förskola arbetar och följer barnkonventionen har länge varit en självklarhet för oss. Nu har barnkonventionen dessutom blivit svensk lag, vilket vi såklart ser som positivt. För oss är barnkonventionen något mer än 52 artiklar, för oss innebär barnkonventionen ett arbete som genomsyrar hela vår verksamhet. I enlighet med artikel 42; att barnen ska känna till det som står i barnkonventionen så anser vi att barn måste få uppleva barnkonventionen, exempelvis att bli hörda och lyssnade på, att inte utsättas för diskriminering, samt att vi inom förskolan kontinuerligt gör barnkonsekvensanalyser. En barnkonsekvensanalys är en analys av hur våra beslut i förskolan påverkar barnen, både i direkt och indirekt mening genom att vi alltid tar hänsyn till konventionens fyra grundartiklar, 2, 3, 6 och 12.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dibber Örebros plan mot diskriminering och kränkande behandling bygger på vårt främjande och förebyggande arbete. Det främjande arbetet är framtaget tillsammans av alla pedagoger, specialpedagog och rektor. Planen bygger också på det förebyggande arbetet som tagits fram av pedagoger, specialpedagog och rektor som bygger på den kartläggning som görs under höstterminen och som består av föräldraenkät, observationer, barnintervjuer och diskussioner i arbetslaget. Planen mot diskriminering och kränkande behandling finns att läsa för befintliga vårdnadshavare på Unikum.