Föräldrasamverkan på Finnboda

Inom Dibber och på Finnboda förskola värdesätter vi ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. Hos oss har vi därför flera olika forum där vi eftersträvar ett sådant samarbete, se nedan: 

Föräldramöten erbjuds under läsårets en gång per termin där respektive avdelning bjuder in för att berätta mer om deras arbete med barngruppen, visar upp sin undervisning och svarar på frågor.

Föräldraforum finns på förskolan och fungerar som ett råd med representanter från föräldragruppen, ledning och pedagogerna. Föräldraforumet träffas 1-2 gånger per termin och diskuterar aktuella frågor och förskolan som helhet.

Unikum är det system där vi kommunicerar kring viktig information som behöver delges vårdnadshavare. Där kan också du som vårdnadshavare följa ditt barn individuella och gruppens lärprocesser, aktiviteter och förskolans vardag.

Varje termin erbjuder vi också ett utvecklingssamtal där du som vårdnadshavare får möjlighet att diskutera ditt barns utveckling tillsammans med ansvariga pedagoger. Utvecklingssamtalet förbereds genom underlag i Unikum som både pedagogerna och vårdnadshavare fyller i där innehållet sedan diskuteras.

Varje år får också du som vårdnadshavare möjlighet att svara på en enkät som distribueras via kommunen. Enkäten tar upp ett stort antal frågor som är viktiga för verksamheten. Svaren sammanställs sedan och används utav oss i vårt systematiska kvalitetsarbete och ger oss möjlighet att vårda våra styrkor och att hitta våra utvecklingsområden.