Vår pedagogik på Hindby skola

På Hindby skola arbetar kompetenta och behöriga lärare aktivt för att se varje elev och möta dem på deras individuella nivå. Som elev ska du ges alla förutsättningar att nå din fulla potential med det stöd och den hjälp du behöver.

Vi tror att en god relation mellan elever, vårdnadshavare och oss själva ger varje elev rätt förutsättningar att lyckas. Därför arbetar vi för att löpande höja relationskompetensen hos all personal, en satsning som sker hos alla Dibberskolor i Sverige.


Dibbers värdegrundsarbete i skolan – hjärtekultur

En plats där både människor och kunskap kan växa. 

Vi vill att alla elever ska känna sig värdefulla och uppleva att de blir sedda, hörda och tagna på allvar. Vårt värdegrundsarbete utgår från vårt program Hjärtekultur. Genom det arbetar vi aktivt för att stärka elevernas känsla av egenvärde, empati samt förmåga till socialt samspel och att bli trygga som individer. Genom vår hjärtekultur bidrar vi inom Dibber till trygga och starka elever som i framtiden bidrar till en bättre värld.

Dibbers skolor har gemensamma värdeord

Dibbers skolor har en hel del gemensamt och vi strävar alla efter att erbjuda våra elever en utbildning i världsklass. 

  • Kreativitet och innovation 

Våra elever får utveckla sin kreativa och innovativa förmåga och vi jobbar aktivt med att förbereda dem inför framtiden.

  • Meningsfullt och lustfyllt 

Vi vill ge alla elever en skolgång som känns meningsfull och som bidrar till ett lustfyllt lärande. Genom glädje och trivsel bygger vi trygghet och skapar en känsla av sammanhang och framtidstro.

  • Tydlighet och struktur 

Vi ger våra elever en tydlig struktur under sin skoldag och därmed möjlighet att fokusera på sitt lärande. Vi tror att trygghet och studiero syns i resultaten och strävar efter att stödja varje elev i att nå så långt det är möjligt.

  • Tillgängligt och differentierat 

Vi tror att vårt sätt att utforma, använda och vårda våra fysiska, psykosociala och digital lärmiljöer stödjer eleverna i att utvecklas till självständiga, utforskande, kreativa och sociala människor utifrån sina unika förutsättningar och behov.

  • Socialt och relationellt 

Att fungera tillsammans med andra är en viktig förmåga i framtidens samhälle. Därför strävar vi efter att alla vuxna i våra skolor är goda förebilder och vi ger eleverna verktyg att utvecklas i samspel med andra.