Vår profil på Silverbäcken skola

Pedagogik: STL, programmering, utepedagogik och IKT

STL (Skriva sig till lärande)

STL går som en röd tråd i all vår undervisning och är en metod där eleverna genom digitala verktyg får hävstång för lärandet. Läs mer om STL här…

Utepedagogik och IKT

På vår skola skapar vi ett lustfyllt lärande, vi är nytänkande och har en inkluderande undervisning. Vi ser såväl innovation som utepedagogik som viktiga faktorer för inlärning.

Alla elever arbetar med programmering för att utveckla kunskapen om det digitala språket. För de elever som vill fördjupa sin kunskap kring programmering erbjuder vi McGroup efter skoltid.

Med naturreservat, skog och vatten i närheten ser vi även naturen som ett rum för lärande och utepedagogik. Vi har en god struktur för detta arbete och eleverna tränas från tidig ålder i friluftsliv. Bland annat får eleverna träna på att göra upp eld, tälja, laga mat, bygga vindskydd, ha överlevnadsdagar och på ett pedagogiskt sätt ta del av alla de fördelar ett aktivt friluftsliv innebär. Eleverna bygger upp en trygghet i att vistas i naturen och får praktisera Allemansrätten på riktigt.

Det varierade arbetssättet med IKT* och utepedagogik gynnar elevernas lärande och ger en djupare kunskap. Det ser vi bland annat på våra goda resultat på Nationella prov samt skolans höga meritvärde.

*IKT är kommunikationsdelen inom IT (informationsteknik) och bygger på kommunikationen mellan människor.

Vi har goda resultat på Trygghetsenkäter och hög andel elever som uppger att dom har studiero under lektionerna. Vi arbetar aktivt med elevernas normkritiska förhållningssätt.

Skolmaten

Silverbäcken är en sockerfri skola. Vi använder maten som ett pedagogiskt verktyg genom att engagera eleverna i gårdsodling, prao i köket och caféansvar. Skolan har varit nominerad till White Guide Junior inom både elevengagemang, utematlagning samt kvaliteten på maten.