Om Pilgården förskola

Välkommen till oss!

På Pilgårdens förskola erbjuder vi en traditionell förskolepedagogik, vilket betyder att vi utgår från en helhetssyn på barn och barnets behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i ett nära samarbete med hemmen. Våra ledord är ”Vi får världens viktigaste värden att växa”

I vårt arbete med att förverkliga läroplanen och dess uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner som var och en står för planens strävansmål.

Vårt värdegrundsarbete

Vi arbetar medvetet med Dibbers värdegrundsplattform som vi också kallar Hjärtekulturen. Målet är att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygg som individ.

Genom att sträva efter lugna miljöer med barnet i centrum stimulerar och utvecklar vi ett positivt samspel mellan alla på förskolan, barn och vuxna. På så sätt växer barnets självkänsla och självförtroende.

Vi ser ett stort värde i detta arbete då våra barn utvecklar nödvändiga färdigheter inför kommande utmaningar i förskola och i livet.

Organisation och arbetssätt

På förskolan finns kapacitet för att ta emot 80 barn fördelade på fyra avdelningar. Idag är vi organiserade med tre avdelningar, en för våra yngsta barn och två för våra äldre.

På Pilgården arbetar medforskande pedagoger som upptäcker och upplever tillsammans med barnet. Genom ett upplevelsebaserat lärande utforskar vi de nya miljöer som besöks för att lära mer. 

Lärmiljöer

En viktig del i vårt uppdrag är att utforma de pedagogiska miljöerna och låta dem förändras i takt med nya arbetsområden och barnens intressen. Detta för att locka till ett lustfyllt lärande med barngruppen som utgångspunkt. För att skapa de bästa förutsättningarna att möta varje enskilt barn, utifrån dennes behov och förutsättningar, delar vi ofta in barnen i mindre gruppkonstellationer under aktiviteter och i undervisningssituationer. På så sätt ser vi att barnets intresse, frågor och nyfikenhet växer och att utveckling och lärande ständigt sker.

Språkutvecklande arbetssätt

Vi lägger stor vikt vid ett språkutvecklande arbetssätt. Med stöd i högläsningen och användning av Polyglutt- appen som är en digital bokhylla skapar vi tillfällen att utforska språket och läsutvecklingen. Att benämna och använda ett rikt, nyanserat och varierande språk är en förutsättning för det livslånga lärandet.

Utemiljön

Vår utemiljö består av tre gårdar, lilla-gården, mellan-gården och stora-gården. Gårdarna erbjuder inbjudande lekmaterial som väcker leklust, nyfikenhet och utmanar barnets utveckling och lärande. Vi bedriver ofta vår verksamhet och undervisning utomhus och tar till vara på våra fina gårdar och våra spännande omgivningar. Vi kan till exempel ha samling eller fruktstund på gräsmattan på gården, utegympa och sångsamling i skuggan av våra vackra Pilträd eller ägna oss åt utforskande av naturen i olika undervisningssituationer och utmanande lekar på gården eller i vårt närområde.

Delaktighet och inflytande

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva ger uttryck för på olika sätt ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Vårt mål är att barnen ska uppleva att det är barnet själv som skapar sin dag. Lek och rörelse är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och skapa förståelse och mening i det som sker och därmed ett av våra viktigaste arbetssätt. Vi utformar våra lärmiljöer utefter behov och intressen, vilket betyder att dessa är under ständig process. Lärmiljön är barnens arena.

Samverkan förskola – hem

För oss är samverkan mellan förskola och hem en stor och väldigt viktig pusselbit för att skapa de bästa förutsättningarna för era barns omsorg, lärande och utveckling. Vi vill att det ska finnas en tydlighet i dialogen med Er vårdnadshavare. Ni är alltid varmt välkomna med frågor och funderingar kring verksamheten eller Ert barn.

Välkomna att söka till oss!