Om Kärnhuset Montessoriförskola

Vår pedagogik

Vår pedagogik kommer att förändra hur ditt barn möter livet och dess utmaningar för alltid! I Maria Montessoris filosofi och på Dibber Montessoriskolan Kärnhuset är helhetssynen på barnet i fokus.

Mer om oss

Dibber Montessoriförskolan Kärnhuset är en fristående förskola som erbjuder en genuin Montessori utbildning. Förskolan har funnits sedan 1996 i en 100 år gammal charmig fastighet som vi utformat efter vårt sätt att arbeta med barnen.

Naturskön omgivning – vår närmiljö

Förskolan ligger på charmiga fiskeläget Råå vars miljö har en mångfald man inte hittar på många ställen. Förutom hamnen, där fiskarna vittjar sina nät på kajen varje dag, så finns även skog, äng, strand och våtmark i närheten. Miljön inbjuder barnen till lek, upptäckarglädje och andra äventyr.


Pedagogik

Vår pedagogik respekterar och utgår ifrån barnen och gör det möjligt för dem att uppnå sin fulla potential. Våra omsorgsfulla, kärleksfulla och erfarna pedagoger hjälper varje barn hjälpa sig själv att uppleva utmaningar, hitta styrka och bygga en god grund på väg mot den egna självständigheten. Montessoripedagogiken bygger på noggranna observationer av barnets utveckling och vilar på följande grundtankar:

Barnets känsliga perioder

Maria Montessori märkte att barnens intressen, upptäckarglädje och vilja att lära nytt varierar med ålder och mognad. Dessutom observerade hon att intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Från de allra tidigaste intressena för viljan att äta själv, lära sig gå och prata till intresset för läsning, matematik, rymden och världen.

Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Hon insåg därför de värdefulla i att ta tillvara intresseperioderna, som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder.

Inlärning som knyter an till ett barns eget utvecklingsstadium går lättare. Genom att ta tillvara barnets spontana lust för arbete och låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap, får barnet den frihet som stimulerar lärandet. Det kan då utveckla förmågan att koncentrera sig på en intressant uppgift, försjunka i den och upprepa övningen om och om igen. Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt är två viktiga förutsättningar i pedagogiken. Denna frihet att välja går hand i hand med läroplanens mål för att tillgodose barnets reella inflytande.

Vår väl förberedda inomhusmiljö


Montessoripedagogiken möter barnets behov av stimulans och aktivitet genom det montessorimaterialet som tillgodoser alla tänkbara intresseriktningar och mognadsstadier. Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken med det är en god hjälp på vägen. I en montessorimiljö finns material både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån skokräm och putstrasor till sinnrikt material som tränar logiskt och matematiskt tänkande. Material som övar upp skrivförmåga, språk, ordkänsla och grammatik. Men också saker som tillåter barnen att träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Våra duktiga pedagoger

Montessoripedagoger, förskollärare, barnskötare och montessoriassistenter arbetar tillsammans för att visa var kunskap finns att hämta och visar hur materialen ska användas för att ge meningsfull träning för att sedan låta barnet arbeta självständigt. All onödig hjälp är ett hinder i ett barns utveckling.

På Dibber Montessoriförskolan Kärnhuset anser vi att varje barn är unikt och utrustat med obegränsad potential för att lära för livet. Vår ambition är att varje barn på förskolan upplever/får en kärlek till lärande, att de utstrålar självförtroende och självkänsla samt utvecklar sin identitet och inre trygghet.

Vi börjar varje dag med att arbeta pedagogiskt i vår väl förberedda innemiljö där varje barn arbetar utifrån sina egna förutsättningar och sin egen utveckling. Barnen är delaktiga i att förbereda lunchen som sedan intas i deras egen miljö. Eftermiddagarna spenderas utomhus, antingen i vår härliga trädgård eller något grönområde i närheten. Barnen erbjuds aktiviteter eller så väljer de att leka fritt tillsammans med kompisarna.

Vår värdegrundsplattform

Vi är en del av Dibber, Sverige. Dibbers värdegrundsplattform är tillsammans med Montessoripedagogiken och Läroplanen för förskolan verksamhetens främsta styrdokument. Inom Dibber finns ett pedagogiskt verktyg som heter lärvännerna som bygger på läroplanen för förskolan 18 (Lpfö18) olika mål. Dessa är Räkne-Reza som står för matematik, Alfa-Beta för språk, Krea-Tiva för kreativitet, Lek-Levi för lek och lustfyllt lärande, Rör-Else för kropp, rörelse, mat och hälsa, Ute-Ugo för natur och Hjärtrud för värdegrund, empati, solidaritet och respekt.

Inom våra montessoriverksamheter ersätter vår montessoripedagogik lärvännernas funktion. Montessoripedagogiken bygger på en väl genomtänkt förberedd miljö där samtliga aktiviteter, tillika material enligt Lpfö18 riktlinjer, alltid finns tillgängligt för barnet varje dag. Inom vårt pedagogiska arbetssätt har vi matematik, språk, kultur, geografi, historia, musik, konst, zoologi, biologi, botanik, vetenskap, teknik, praktiska vardagliga och sinnestränande material och aktiviteter.

Samtliga material och aktiviteter ingår i vår förberedda miljö som ger barnen förutsättningar att utveckla koncentration, självständighet, koordination och rörelse, ordning, ett lustfyllt lärande, socialt samspel som inkluderar solidaritet, respekt, empati och värdegrund.

I den förberedda montessorimiljön ges barnet möjlighet till vidare utforskning och experimenterande där kreativitetsförmågan stimuleras, så väl inomhus som utomhus.

Utomhus ges barnen förutsättningar att fortsätta det kreativa utforskandet som påbörjats inomhus där de kan få erfara kretslopp, odling, kompostering, djurliv och hållbar utveckling.

Ett frö som barnet sår, vårdar, skördar och tillagar i vår miljö blir en del av den goda måltiden, en värdefull och en meningsfull erfarenhet av den hållbara utvecklingen; Dibber, vi får världens viktigaste värden att växa.

https://www.skolverket.se/publ…

Skola F-6

Montessoriskolan Kärnhuset erbjuder även skola från F-6. Barnen kan från det de är 1 år och börjar på vår avdelning Fröet få en gedigen montessoriutbildning vidare ända tills de går ut sjätte klass. Vår lilla familjära skola erbjuder barnen en grundtrygghet de bär med sig genom livet.

Övrigt

Tillsammans med barnen arbetar vi mycket med barnkonventionen. Barnen har tillverkat sitt eget rättighetsträd där de själva har fått reflektera över vad ett barn behöver, dvs har rätt till. Vi har också övningar där barn ska få känna sig lyssnade på. 

Vi arbetar även med digitala verktyg så som ipads, blue bot och photon robot. Barnen använder sig mycket av qr koder för att lära mer om minoriteterna, sånger och sagor på olika språk. Blue-bot och photon robot används för programmering.

I vår montessorimiljö kan barnen använda olika konstnärsmaterial när de vill och hur de vill. Allt de behöver finns alltid framme på hyllor på deras nivå.

Här kan du läsa vår PDK, plan mot diskriminering och kränkande behandling.