Kvalitetsarbete på Snäckbacken

Dibber Snäckbacken anpassad grundskola har inlett ett samarbete med en av Dibbers andra anpassade grundskolor Rullen kring kvalitetsarbetet att arbeta utifrån SIQ (Swedish Institute of Quality) mangaementmodell. Rullen har genom åren fått ett erkännande och utmärkelsen Bättre Skola för sitt kvalitetsarbete och vi ser stora vinster för Snäckbacken att arbeta utifrån samma modell.

Vårt kvalitetsarbete utgår från tre hörnpelare kultur, struktur och systematik.

Kulturen baseras på framgångsfaktorer som kännetecknar ledande organisationer. Strukturen utgörs av de områden som har störst inverkan på en organisations resultat, i vår verksamhet innebär det resultat för att följa upp våra nationella styrdokument, våra elevers och vårdnadshavares nöjdhet, medarbetares nöjdhet, och ledning. Systematiken består av ett sätt att ställa frågor som leder till hur vår verksamhet fungerar och kan förbättras.

Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet görs strukturerade och regelbundna utvärderingar av arbetslagets metoder för elevens lärande. En väldigt viktig del i den utvärderingen är det lärande som arbetslaget gör genom att titta på sin metod för att kunna göra den bättre. Arbetslaget hämtar information externt genom att delta i nätverk och andra kompetensutvecklingsinsatser.

Vi jämför ständigt våra resultat för elevens lärande mot de styrdokument som finns för vårt skoluppdrag för att garantera en likvärdig skola.

Snäckbackens systematiska kvalitetsarbete kräver en ledning som gör medarbetarna delaktiga i en ständig förbättringsprocess som är två av de fem framgångsfaktorerna för en framgångsrik kultur i organisationen.