Våra urvalsgrunder

Inför varje läsårsstart arbetar vi aktivt med vår elevkö. Beroende på var ni står i vår kö blir ni erbjudna ett personligt möte, samt en rundvandring på skolan. Därefter blir ni i mån av plats erbjudna en plats på skolan. Obs! Östra Skolan erbjuder följande moderna språk: Spanska och Tyska.

Vår enhets urvalsgrunder

Vår enhet tillämpar följande urvalsgrunder och i den här ordningen. Samma information finns även publicerad på Dibbers hemsida för att uppfylla öppenhetskravet.

Pedagogiskt samband

Elever som redan går på en Dibber-grundskola beviljas förtur om de behöver byta till någon av våra andra specifika enheter inom Dibber utifrån att eleven ska kunna fortsätta sin utbildning inom Dibber Sveriges pedagogiska modell. Detta gäller elever som är inskrivna på Hindby skola i Malmö.

Syskonförtur

Barn med syskon som vid antagningstillfället går i samma skola erbjuds förtur i mån av plats. Urvalsgrunden syskonförtur gäller för barn som söker till Östra Skolan åk 7 – 9. Det andra syskonet ska gå på den sökta skolan under kommande läsår och vara folkbokförd, alternativt boende på samma adress som det sökande syskonet. Även här antas elever i inbördes ordning efter anmälningsdatum.

Anmälningsdatum

Vi tillämpar rak kö där barnets/elevens köplats beräknas utifrån ansökningsdatumet och den elev som stått i kö längst inom adekvat åldersgrupp i grundskolan ska erbjudas plats först. Detta gäller både barn som är skrivna i samma kommun som skolan och barn från andra kommuner.