Vår profil på Stjärnan förskola

Förskolan har en läroplan (Lpfö 18) som vi arbetar utifrån sedan flera år tillbaka och den senaste började gälla 1 juli 2019. 

Pedagogerna dokumenterar barnens utbildning genom vår digitala plattform Unikum. Genom att kontinuerligt dokumentera och följa upp den pedagogiska verksamheten kan vi väva samman läroplanens intentioner med barnens nyfikenhet och lust till lärande. 

För att åskådliggöra läroplanens olika ämnesområden arbetar vi med Dibbers lärvänner; Alfa-Beta (språk och kommunikation), Räkne-Reza (matematik), Lek-Levi (lekens betydelse), Krea-Tiva (skapande och kreativitet), Rör-Else (fysisk aktivitet), Hjärtrud (värdegrund, hur vi är mot varandra), Ute-Ugo (naturen och närmiljön). Utifrån dessa områden så sker utbildning och undervisning med barnen varje dag. 
Alla lärvänner är kopplade till förskolans läroplan Lpfö18 som finns här om du vill läsa mer.


Dibbers värdegrundsarbete i förskolan – hjärtekultur

I förskolans läroplan står: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

I vårt arbete med att förverkliga läroplanens uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner och ett program som vi kallar Hjärtekultur. Hjärtekultur är centralt i vårt pedagogiska arbete med barnen, i vår personalpolitik och i mötet med föräldrar och andra samarbetspartners. 

Hjärtekultur handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygga som individer. Hjärtekulturen på Dibber är en  viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.