Vår profil på Snäckbacken

Inriktningen ämnesområden är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Det innebär också att det ska finnas fyra utredningar för att eleven ska tas emot i särskolan och det är: en psykologisk, en medicinsk, en social och en pedagogisk utredning.

Istället för enskilda ämnen omfattar undervisningen fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Undervisningen sker i grupper om 3-4 elever i tematisk undervisning där alla ämnesområdena blir representerade. Våra speciallärare undervisar i ett tema var, på så sätt ökar förutsättningar för likvärdighet kring utvärdering av elevernas kunskaper i förhållande till läroplanens mål.

Vi eftersträvar både ett socialt samspel och ett individuellt arbetssätt varav individuella lektioner kan förekomma utifrån elevernas behov. Forskning visar dock på att vår elevgrupp lär sig mycket mer via horisontella relationer och det är viktigt att eleven får uppleva ett socialt sammanhang och på så sätt får möjlighet att känna gruppgemenskap.

Utevistelse är viktigt för oss och ger förutom frisk luft också eleverna en möjlighet att lära känna sin närmiljö.

Kommunikation är ett tydligt fokus och på Dibber Snäckbacken anpassad grundskola finns både bildkommunikation och tecken som stöd. När våra elever går ut grundsärskolan är de en individ med största möjliga självförtroende som mår bra i sin kropp och kan säga vad hen vill till vem som helst när som helst!

Förskoleklass

Syftet med förskoleklassen är att stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (Skollagen kap 9, 2§)

Förskoleklassen styrs av grundskolans läroplan Lgr-11 där första delen om värdegrund och uppdrag gäller i sin helhet och andra delen – övergripande mål och riktlinjer gäller i tillämpliga delar.

Snäckbackens prioritering

Snäckbacken har valt att ta inspiration från förskolans läroplan Lpfö-98 vid val av mål för utveckling av förmågor. Vår bedömning är att dessa väl fyller en förberedelse för grundsärskolan inriktning ämnesområden. Eleven deltar i övrig undervisning på Rullen som erbjuder innehållet i Lgr-11 del 1 och 2.

Undervisningen pågår ungefär tre timmar per dag.

På Snäckbacken har elev i förskoleklass samma planer som elev i anpassad grundskola utom det skriftliga omdömet eftersom det inte finns några kunskapskrav i förskoleklassen.

Grundsärskola

Skollagen kap.11

2 § Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. 

Grundsärskolan med inriktning ämnesområden styrs av riktlinjerna i Lgr-2011.

Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar träningsskolan har utvecklat sin förmåga utifrån fem ämnesområden:

∙ Estetiskt ämne

∙ Kommunikation

∙ Motorik

∙ Vardagsaktiviteter

∙ Verklighetsuppfattning