Integritetspolicy

Kakor (cookies)

Kakor är små textfiler som placeras i din dator när du laddar ned en websida.

Om användaren inte har blivit informerad eller har samtyckt sker ingen lagring eller användning av data. Användaren ska alltid få kännedom och godkänna datauppgifter som behandlas, vad syftet är med hanteringen av dem samt vem som hanterar uppgifterna.

På Dibber.se används analysverktyget Google och annonseringsverktyget Facebook och dessa placerar cookies på din dator. Detta görs för att samla anonym statistik om användarvanor från websidorna och hur användaren kom in på websidan.

Du kan använda dina rättigheter att se vad vi har för personupplysningar sparade genom att kontakta vårt dataskyddsombud på adress dataskydd@dibber.se. Du har rätt till ett skyndsamt svar, dock senast 30 dagar efter inkommen förfrågan.

Vad registreras när du kontaktar oss?

Telefon

När du ringer oss, kommer ditt telefonnummer att lagras tillsammans med upplysningar om när du ringde och hur länge telefonsamtalet varade. Denna information sparas hos telefonileverantören och utgör nödvändig data för deras drift av systemet. Komplett logg raderas efter ett år.

I tillägg till detta har anställda samtalsloggar lagrade i sina telefoner enligt standardmodell. Det görs ingen övrig systematisk registrering som kan leda till att inkommande telefonsamtal kan identifieras.

E-post

Vi använder TLS-kryptering för att säkra vår e-postkommunikation. De flesta webbmailtjänster stöttar denna och din e-postkommunikation med oss kommer att vara säker. Vi ber dock att inte skicka känsliga personuppgifter eller skyddsvärdig information per e-post då vi inte kan garantera att din e-postleverantör stöttar TLS.

Vi scannar all in- och utgående e-post för att upptäcka virus och andra skadebringare.

För barn och vårdnadshavare

Förskolan och skolan hanterar personupplysningar om barn och elever som är nödvändiga för att kunna bedriva en god verksamhet.

Syftet med behandling av personupplysningar är att kunna ge en god omsorg till barnen. Om vårdnadshavare önskar information om vilka personupplysningar som hanteras på förskolan ska vårdnadshavare kontakta rektor.

Vi har en rättslig grund att hantera personupplysningar i vår köhantering för att kunna erbjuda en plats. Hantering av personuppgifter utöver avtalsinformation ska baseras på samtycke.

Personuppgifterna hanteras i enlighet med kraven i relevanta lagar, förordningar och interna rutiner, så att endast personer med tillgång till rättigheter och anställda med servicebehov är medvetna om informationen. Informationen arkiveras på skolan/försskolan så att informationen måste skyddas från obehöriga men samtidigt är tillgänglig för anställda vid behov.

Informationen lagras så länge barnet har en plats i skolan eller förskolan. När barnet slutar kommer informationen antingen att vidarebefordras till föräldrarna eller rivas av förskolan/skolan.

Föräldrarna har rätt att fråga ledning för tillgång till personuppgifter och rätten att korrigera eller radera informationen. Föräldrar har också rätt att protestera mot behandling av personuppgifter, men detta måste bedömas utifrån skolans/förskolans behov för att kunna ge ett rimligt svar.

Om behandlingen av personuppgifter bygger på samtycke har föräldern möjlighet att återkalla samtycke när som helst.

I händelse av att föräldern inte samtycker till att tillhandahålla nödvändig personlig information som förskolan/skolan anser nödvändig kan konsekvensen bli att platsen upphör.

Föräldrarna har rätt att klaga på Dibbers hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

Arbetssökande

Din personliga information lagras i vår applikationsbas i Webcruiter.

För anställda (från personalhandboken)

I branschen behandlar vi personlig information om dig som anställd. Exempel på sådan personlig information är namn, födelsenummer, adress, ansökningar, CV, kontonummer, tidslistor, lön, löneavdrag, frånvaro, protokoll från samtal och varningar.

Vi är ansvariga för att dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen. Här hittar du information om hur vi behandlar din information och vilka rättigheter du har i samband med behandlingen. Om du har frågor om detta kan du också kontakta närmaste chef.

Varför måste vi behandla din personliga information?

Vi behandlar din personliga information både för att det är nödvändigt att uppfylla det anställningsavtal som du har tecknat med oss ​​och eftersom det finns ett antal rättsliga regler som kräver detta. Exempel på lagbestämmelser är bokföringslagstiftningens krav för lagring av information som är relaterad till räkenskaperna, arbetsmiljölagens krav att vi har en översikt över din arbetstid, folkförsäkringslagen och arbetsmiljölagen om sjukfrånvaro.

Personlig information i vårt HR-system

För att hantera arbetsrelationen använder vi ett standardiserat system. Tillgången till din personliga information i detta system styrs av den person som har tjänsterelaterade behov. För att få åtkomst används inloggning med lösenord som ändras regelbundet. Vi har också några dokument om frånvaro i manuella personalfiler i låsta arkivskåp.

Användning av bilder av anställda

Ibland finns medarbetare med på bild på vår webbplats. Sådan profilering kräver att den anställde samtycker till detta. I sådant samtycke ges information också om rätten att dra tillbaka samtycke. Offentliggörande av personuppgifter till andra företag

Analys och marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att informera om vår verksamhet, våra tjänster och våra förskolor.

Analys och marknadsföring med användning av cookies


När du besöker vår hemsida placeras cookies på din dator i enlighet med avsnittet ovan om cookies.

Med hjälp av cookies analyserar vi dina och andra besökares personuppgifter för att vi ska kunna mäta aktivitet på vår hemsida och få ökad förståelse för hur du och andra besökare använder vår hemsida. Den lagliga grunden för behandlingen är att vi har ett berättigat intresse av att utföra behandlingen för att förbättra vår hemsida.

Vi använder även cookies för att kunna informera dig om vår verksamhet och för att marknadsföra våra tjänster och förskolor. När du besöker vår hemsida placeras cookies som möjliggör spårning på din dator. Dessa cookies visar vilka sidor på vår hemsida du är intresserad av. Genom att analysera din aktivitet på vår hemsida kan vi ta reda på vilken information om vår verksamhet som vi tror kan vara intressant för dig. Den informationen använder vi för att vi ska kunna rikta marknadsföring till dig. Med hjälp av cookies visar vi annonser för dig som har besökt vår hemsida i sociala medier och på andra hemsidor. Den lagliga grunden för behandlingen är att vi har ett berättigat intresse att informera om vår verksamhet och marknadsföra våra tjänster och förskolor.

Du har rätt att närsomhelst invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att marknadsföra vår verksamhet direkt till dig. Om du invänder mot behandling som vi utför för direktmarknadsföring ska vi upphöra med behandlingen för detta ändamål. För att invända mot direktmarknadsföring kan du kontakta: dataskydd@dibber.se

Marknadsföring med användning av personuppgifter som du lämnat i vårt kontaktformulär


Du har möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter till oss genom att fylla i kontaktformuläret på vår hemsida. När du gör detta kan du välja att samtycka till att vi behandlar dina personuppgifter för att kontakta dig och för att skicka marknadsföring till dig.

Det är frivilligt att samtycka till att vi behandlar dina personuppgifter för att kontakta dig och rikta marknadsföring till dig. Om du inte lämnar ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och för att skicka marknadsföring till dig kan du istället kontakta oss per telefon.

Om du har valt att ge ditt samtycke till marknadsföring kan vi komma att skicka informationsbroschyrer och annonser till dig per post och epost. Den lagliga grunden för behandlingen är att du har givit ditt samtycke till att vi marknadsför vår verksamhet till dig.

Du har rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för att kontakta dig. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi även upphöra med att skicka informationsbroschyrer och annonser till dig.

För att återkalla ditt samtycke kan du kontakta oss på: dataskydd@dibber.se

Insyn i egna uppgifter

Du kan be om en kopia över alla upplysningar vi behandlar om dig.

Ta kontakt med dataskydd@dibber.se för mer information om insyn i dina personuppgifter.