Angående ansökt om annan skolplacering

Från och med den 1 juli 2024 får Norra Strandskolan en ny ägar- och ledningskrets som ska driva skolan vidare med nytt namn, Viljaskolan. Med anledning av detta kan vårdnadshavare med barn vid Norra Strandskolan, som har ansökt om annan skolplacering inför läsåret 2024/25, dra tillbaka sin ansökan.

Information till vårdnadshavare som gjort en ansökan om skolbyte från Norra strand och vill dra tillbaka den inför läsåret 2024/25

Om du/ni önskar dra tillbaka ansökan om ny skolplacering för barn som idag är placerade på Norra Strandskolan ska du/ni kontakta Sollentuna kommuns Kontaktcenter. Vårdnadshavare behöver lämna en kopia på id-handling alternativt visa upp legitimation vid besök hos Kontaktcenter vid Turebergshuset (samtliga vårdnadshavare behöver uppvisa legitimation). I och med att ansökan dras tillbaka behåller eleven sin plats på Norra Strandskolan.

Tillbakatagande av skolansökan behöver ske senast den 29 februari 2024, i annat fall kan eleven komma att genereras en plats utifrån vårdnadshavarnas önskemål som lämnats i samband med skolansökan. Om barnet inte beviljas någon av de önskemål som vårdnadshavare gjort i samband med skolansökan, kommer eleven att ha kvar sin skolplacering vid Norra Strandskolan (blivande Viljaskolan).

Vad gäller om man vill ansöka till Viljaskolan till förskoleklass

Om du/ni som vårdnadshavare önskar att ansöka till Viljaskolan förskoleklass, start höstterminen 2024, behöver ni vända er direkt till skolan.


Tidigare kommunikation kring Norra Strandskolan

Norra Strandskolan fortsätter att utvecklas som Viljaskolan Sollentuna

Från och med höstterminen 2024 tar utbildningskoncernen Utbildia över som ny huvudman för Norra Strandskolan i Sollentuna och därmed fortsätta arbetet med att utveckla skolan som Viljaskolan Sollentuna.

Dibber har under flera års tid drivit Norra Strandskolan och ser goda möjligheter till en långsiktig och kvalitativ skola i Rotsunda, men bedömde under hösten 2023 att Dibber inte längre var rätt huvudman för uppdraget då lokalt förtroende för Dibbers koncept i området saknades.

– För Dibber har det varit viktigt att ta ansvar för Norra Strandskolan och dess elever. Därför har det sedan hösten 2023 pågått en process med flera intressenter som visat intresse för att driva skolan vidare. I denna process har Dibber landat i Utbildia och deras grundskola Viljaskolan som en trygg och bra partner att ta vidare och fortsätta utveckla skolan, med stort fokus på att utveckla och förbättra lärmiljön och studiero för eleverna, säger Pontus Loswick, VD för Dibber Sverige.

Utbildia har 60 års erfarenhet av skola i ägarledet med kunskap i flera nivåer från förskola till utbildningsdepartement. Idag bedriver skolkoncernen grundskolan Viljaskolan i Göteborg, förskolorna Lilla Viljaskolan i Göteborg och Malmö samt gymnasieskolor i Stockholm och Lund – med filosofin att alla barn och ungdomar har rätt till den bästa skolan, och att alla barn och ungdomar kan lyckas.

– Vi är stolta och ödmjuka inför att ta över huvudmannaskapet för Norra Strandskolan och välkomna ytterligare en Viljaskola. På Viljaskolan i Göteborg arbetar vi aktivt med trygghet och struktur genom bland annat implementering av Elmemodellen och samarbete med Uppsala universitet genom initiativet IBIS. Två konkreta exempel på insatser som skapar en lugn och trygg skola med ökad studiero där alla barn inkluderas – och som vi som ny huvudman tar med oss i det framåtriktade arbetet för Norra Strandskolan, säger Patrik Nystedt, VD för Utbildia.

Ägarbytet för Norra Strandskolan sker till sommaren och från och med 1 juli driver Utbildia skolan vidare som Viljaskolan Sollentuna.

Har du några frågor? I så fall är du varmt välkommen att kontakta:

Fredrik Menkus Wegbratt, kontaktperson Dibber Sverige
fredrik.menkus.wegbratt@dibber.se
076-771 57 33

Patrik Nystedt, VD Utbildia AB:
patrik.nystedt@utbildia.se
0730-483903

Information om Skolinspektionens granskning – 2024-01

Norra Strandskolan har 240117 mottagit återkoppling och beslut från Skolinspektionen på tillsyn genomförd hösten 2023. I denna framkommer att skolan vid tidpunkten hade ett antal brister kopplat till särskilt stöd, anpassningar, arbetet mot kränkande behandling samt trygghet och studiero.

Vi ser denna kritik som till stora delar berättigad och började redan i oktober föregående år, med hjälp av vår nya skolledning, ett omfattande arbete utifrån de områden Skolinspektionen återkopplat i sitt beslut. Rekrytering av fler behöriga lärare, förstärkning av elevhälsan, kompetensutveckling samt genomgång av rutiner och beslutsgångar har kommit en bit på väg. Ytterligare arbete krävs dock, och pågår, parallellt med att en extern revisionsfirma rådger organisationen kring hur påtalade brister kan ha uppkommit.

Utifrån beslutet skall åtgärder kopplat till påtalade brister redovisas till Skolinspektionen senast 240418.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Fredrik Menkus Wegbratt, kontaktperson Dibber Sverige
fredrik.menkus.wegbratt@dibber.se

076-771 57 33

Dibber Sverige avser lämna huvudmannaskap för Norra Strandskolan – kommer att söka dialog med kommunen om överlåtelse – 2023-11

Under det gångna året har en genomlysning genomförts på Dibber Norra Strandskolan i Sollentuna för att förbättra kvaliteten i verksamheten. I samband med genomlysningen initierades en satsning med fokus på stärkt systematiskt kvalitetsarbete och ytterligare personal tillsattes. Nu konstaterar ledningen för Dibber Sverige att såväl elevunderlag som tillräckligt lokalt förtroende saknas för att driva vidare verksamheten på skolan långsiktigt. Med respekt för elever, vårdnadshavare och medarbetare söker Dibber Sverige därför i första hand en dialog med kommun och fackliga parter om en överlåtelse. I andra hand undersöks en kontrollerad avveckling av verksamheten vid läsårsslut 2024.

Beslutet om att lämna huvudmannaskapet gäller endast för Norra Strandskolan i Sollentuna.

-Inom Dibber vill vi att varje barn ska få möjlighet att uppleva glädjen i att lära och utvecklas. Vi vill att barnen får möjlighet att utveckla de kompetenser som behövs för vardagen. Därför har det inte varit ett lätt beslut att fatta, men vi är övertygade om att det är rätt beslut långsiktigt för eleverna, säger Pontus Loswick, VD på Dibber Sverige.

Berörd personal och vårdnadshavare är informerade och respektive vårdnadshavare har möjlighet att informera sina barn under kvällen alternativt så informerar skolan imorgon torsdag. Dibber har huvudmannaskap för skolan fram till juni 2024 och söker nu en dialog med kommunen om bästa väg framåt för eleverna. Vid händelse av avveckling kommer elever och vårdnadshavare att få stöd med att säkra en ny skolplats.

Arbetet med kvalitetsförbättrande åtgärder fortsätter givetvis under perioden som Dibber är huvudman. Därtill kommer en extern kvalitetsgenomlysning att inledas som syftar till att identifiera ytterligare förbättringsåtgärder. Genomlysningen blir ett viktigt tillskott till de planer som redan finns för att stärka skolan.

-Vi kommer att fortsätta med förbättringsåtgärder under tiden vi har huvudmannaskap över verksamheten – utbildningens kvalitet och elevernas trygghet ska vi inte tumma på. Vi ska alltid sätta elevernas bästa i centrum. Vi förstår att beslutet kan väcka såväl oro som frågor och därför erbjuder vi extra mycket information och dialog så att alla ska få den information som behövs och kunna känna sig trygga med vad som händer nu och framöver. Det är väldigt tråkigt att konstatera att vi kommit till detta läge men vi är övertygade om att en överlåtelse eller kontrollerad avveckling är den bästa vägen framåt, säger Fredrik Menkus Wegbratt, tillförordnad skolchef på Dibber Sverige.

Dialog med fackliga representanter är inledd och bolaget ser över möjligheterna att erbjuda medarbetare anställning i andra verksamheter i händelse av avveckling.

Vid pressfrågor, vänligen kontakta:
Fredrik Menkus Wegbratt, kontaktperson Dibber Sverige
fredrik.menkus.wegbratt@dibber.se

076-771 57 33