Våra urvalsgrunder

Definitionen av kö och intresseregister

Vår enhet har en kö men vi använder oss av två tekniska system för att administrera vår kö. Dels det gemensamma systemet infomentor som alla grundskolor inom Dibber använder, men också systemet Procapita som vår läges kommun Helsingborg erbjuder.

Vår kö innefattar båda dessa system men vi använder oss primärt av vårt egna system vid antagningen, inför varje ny antagningsprocess bestämmer skolchef och rektor ihop hur många elever som ska antas samt hur fördelningen mellan dessa två system ska ske. Dvs vi tar först in elever som står i vår egna kö och om det finns platser kvar så tar vi emot elever i kommunens system..

Därutöver har vi även ett intresseregister där inkommande kontaktförfrågningar mm samlas i de fall personen ger sitt medgivande. Om du finns med i vårt intresseregister får du sedan löpande information om vad som händer inom Dibber och ibland även vad som händer på enheten. Det är inte samma sak som en köanmälan.

Syskonförtur

Barn med syskon som vid antagningstillfället går i samma skola erbjuds förtur i mån av plats. Urvalsgrunden syskonförtur gäller för barn som söker sig till förskoleklass eller till årskurs 1-9. Det andra syskonet ska gå på den sökta skolan kommande läsår och vara folkbokförd alternativt boende på samma adress som det sökande syskonet. Även här antas elever i inbördes ordning efter anmälningsdatum.