Om Vallpojkens förskola

Välkommen till oss!

Vi erbjuder en traditionell förskolepedagogik vilket betyder att vi utgår från en helhetssyn på barn och deras behov där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i ett nära samarbete med hemmen. Våra ledord i detta arbete är ”Vi får världens viktigaste värden att växa”

I vårt arbete med att förverkliga förskolans läroplan och dess uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner som var och en står för läroplanens strävansmål.   

Vi anser att naturen ger fantastiska möjligheter för utveckling och lärande. Vi tar ofta med barngrupperna ut till närliggande natur för att utforska allt spännande som finns runt om kring oss.

Värdegrund

På Vallpojkens förskola arbetar vi medvetet med Dibbers värdegrundsplattform som vi också kallar Hjärtekulturen. Målet är att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygg som individ. Vid terminsstart arbetar samtliga avdelningar med tema värdegrund. Där lyfter vi bland annat vår likabehandlingsplan som visar hur vi arbetar främjande och förebyggande kring trygghet och trivsel. I detta arbete får barnen till exempel möta olika dilemman som pedagoger och barn tillsammans hittar lösningar på. Vi ser ett stort värde i detta arbete då våra barn utvecklar nödvändiga färdigheter inför kommande utmaningar i förskola och i livet.

Organisation

Vi har organiserat oss i åldershomogena barngrupper med pedagoger som följer barngruppen under hela deras tid på Vallpojkens förskola. Organisationen är lagd utifrån forskning och beprövad erfarenhet som visar att barnet gynnas av åldershomogena grupper genom att:

• individanpassning underlättas

• undervisningen kan riktas tydligare utifrån ålder 

• lärmiljöerna kan anpassas och riktas utifrån ålder

• kontinuitet av pedagoger under hela förskoletiden gör att barnets styrkor och utmaningar synliggörs och ges rätt stimulans och stöd på ett långtgående sätt

Utifrån omsorgsperspektivet så:

• gynnas barnet av kontinuitet i pedagoggruppen vilket skapar trygghet

• underlättas byggandet av förtroendefulla relationer mellan barn – pedagog – vårdnadshavare

• underlättas individanpassning av omsorgen 

• blir barngruppen tryggare och mer stabil då den inte förändras varje år med barn som lämnar/tillkommer

Samverkan förskola – hem

För oss är samverkan mellan förskola och hem en stor och väldigt viktig pusselbit för att skapa de bästa förutsättningarna för omsorg, lärande och utveckling. Vi vill att det ska finnas en tydlighet i dialogen med Er vårdnadshavare och ni är alltid varmt välkomna med frågor och funderingar kring verksamheten eller Ert barn.

En dag på Vallpojkens förskola

Förskolan öppnar kl. 7.00. Vi har ”utelämning” på yngre barnens gård då hela förskolan är sammanslagen mellan kl. 7-8, därefter delar vi på oss, de äldre barnen och pedagogerna går till sin sida av gården.

Alla avdelningar har en fruktstund med undervisning vid 9 tiden då man går igenom hur ser dagen och vi kan även ha språk- eller matematikmoment. Vi fångar undervisningsstunder under hela dagen, utifrån barnens nyfikenhetsfrågor och intresse.

Vår målsättning är att erbjuda barnen likvärdiga lärmiljöer ute som inne.

Innan lunch har vi en liten återkopplingsundervisning eller temaundervisning medan 1 pedagog och 1-2 barn dukar. Sen presenterar de maten och hälsar oss välkomna till bords. Efter lunch har alla barn en återhämtningsstund med saga eller lugnmusik.

Efter återhämtningsstunden får barnen fritt välja aktivitet som våra olika mötesplatser i lärmiljön erbjuder.

Vid kl. 14.00 serveras ett mellanmål som kan ätas både ute och inne. Under eftermiddagen fångar vi igen små undervisningsstunder utifrån barnens nyfikenhetsfrågor och intressen. Hos oss på Vallpojken är ”alla barn allas barn”. På så sätt skapas en ökad trygghet samt många lärstunder med olika pedagoger. Vid kl.16.00 slår vi ihop oss igen på yngre barns avdelningen, ute eller inne. Förskolan stänger kl.17.30

Varmt välkommen till oss på Vallpojkens förskola!