Om Fröhuset montessoriförskola

Välkomna till Montessoriförskolan Fröhuset, den lilla familjära förskolan med montessoripedagogiken och barnens reella inflytande som ledstjärna!

Montessoriförskolan Fröhuset har varit igång sedan 2012 och ligger på fina Husensjö i centrala Helsingborg. Förskolan ligger belägen i ett bostadsområde med närhet till grönområden så som skog, naturlekplatser, parker och friluftsmuseum. Lokalerna är ljusa med stora fönster och utanför finns en liten mysig gård med väl valda aktiviteter för barnen. Miljön vi erbjuder barnen, oavsett om det är på förskolans gård eller utanför förskolans gränser bjuder in till lek, kreativitet, upptäckarglädje och nyfikenhet.

Våra avdelningar

Montessoriförskolan Fröhuset har två avdelningar: Grodden 1-3 år och Plantan 3-5 år och här går barnen till dess att det är dags för förskoleklassen. Vi har ett nära samarbete med Långvinkelns montessoriskola där barnen kan börja efter sin tid hos oss.

Avdelningarna har fått sina namn efter att förskolan heter Fröhuset. De minsta är groddar som precis börjat att gro. Groddarna växer sedan upp till självständiga plantor.

Vi har ett gott samarbete mellan avdelningarna då tex de äldre barnen går in till Grodden för att damma eller putsar speglar. Ibland går Plantanbarnen in till Grodden och har småsamlingar för de yngre barnen.

Utan blöjor

På Grodden tränas barnen utan blöjor från det att de är trygga i miljön och med pedagogerna. Förskolan tillgodoser barnen med extra kläder för att minimera tvätten för vårdnadshavarna vid hämtning. Barnen får sedan möjlighet att både använda potta eller en toalett som är på barnens nivå och som de själva kan ta sig upp på. Oftast är barnen blöjfria innan de börjar på Plantan.

Montessorifilosofin

På Montessoriförskolan Fröhuset följer vi montessorifilosofin och ser varje enskilt barn och utgår från deras intressen och behov. Inlärningen som sker knyter an till varje barns utvecklingsstadium och personalen är uppmärksamma på när varje barn befinner sig i en känslig period som Maria Montessori talade mycket om. Dessa känsliga perioder upptäcktes genom en observation Montessori gjorde kring att barns intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla. Från de allra tidigaste intressena för viljan att äta själv, lära sig gå och prata till intresset för läsning, matematik, rymden och världen. Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Hon insåg därför de värdefulla i att ta tillvara intresseperioder då de aldrig kommer tillbaka.

Lärandemiljö

Vi arbetar ständigt med att utforma bästa möjliga lärandemiljö på båda avdelningarna. Vi tillsätter material som utgår från barnens intresse och värnar om en trevlig gemensam miljö som vi hjälps åt med, både barn och vuxna, att underhålla. Vi anpassar både material och möbler som utgår från barnens storlek och därmed hjälper barnen till att bli självständiga, trygga individer. Det finns utrymmen till att ingå i ett socialt samspel med andra barn men också avskilda platser för barnen att återhämta sig på. I montessoripedagogiken är miljön uppbyggt efter varje område som synliggörs i läroplanen för förskolan 18 (Lpfö18) och på så vis genomsyras läroplanen varje dag på ett naturligt sätt. Barnen i vår verksamhet får frihet att välja vad de vill göra och materialet finns alltid tillgängligt för barnen. Genom observationer tydliggörs varje barns intresse och material skapas därefter, vilket gör att barnens reella inflytande tillgodoses varje dag. Varje barn får möjlighet att välja det som känns lustfyllt för dem och som gynnar deras lärande.

Värdegrundsplattform

Vi är en del av Dibber, Sverige. Dibbers värdegrundsplattform är tillsammans med Montessoripedagogiken och Läroplanen för förskolan verksamhetens främsta styrdokument. Inom Dibber finns ett pedagogiskt verktyg som heter lärvännerna som bygger på läroplanen för förskolan 18 (Lpfö18) olika mål. Dessa är Räkne-Reza som står för matematik, Alfa-Beta för språk, Krea-Tiva för kreativitet, Lek-Levi för lek och lustfyllt lärande, Rör-Else för kropp, rörelse, mat och hälsa, Ute-Ugo för natur och Hjärtrud för värdegrund, empati, solidaritet och respekt.

Montessoripedagogiken bygger på en väl genomtänkt förberedd miljö där samtliga aktiviteter, tillika material enligt Lpfö18 riktlinjer, alltid finns tillgängligt för barnet varje dag. Inom vårt pedagogiska arbetssätt har vi matematik, språk, kultur, geografi, historia, musik, konst, zoologi, biologi, botanik, vetenskap, teknik, praktiska vardagliga och sinnestränande material och aktiviteter. Samtliga material och aktiviteter ingår i vår förberedda miljö som ger barnen förutsättningar att utveckla koncentration, självständighet, koordination och rörelse, ordning, ett lustfyllt lärande, socialt samspel som inkluderar solidaritet, respekt, empati och värdegrund. I den förberedda montessorimiljön ges barnet möjlighet till vidare utforskning och experimenterande där kreativitetsförmågan stimuleras, så väl inomhus som utomhus. Utomhus ges barnen förutsättningar att fortsätta det kreativa utforskandet som påbörjats inomhus där de kan får erfara kretslopp, odling, kompostering, djurliv och hållbar utveckling. Ett frö som barnet sår, vårdar, skördar och tillagar i vår miljö blir en del av den goda måltiden, en värdefull och en meningsfull erfarenhet av den hållbara utvecklingen; Dibber, vi får världens viktigaste värden att växa.

Här kan du läsa vår PDK, plan mot diskriminering och kränkande behandling.