Våra arbetslag på Silverbäcken

Det här är personalen som jobbar hos oss


Vad är ett arbetslag?

Arbetslag består oftast av en eller flera lärare samt personal på en skola. I ett arbetslag kan man ta till vara på varandras kompetenser och lära av varandras olikheter. 

Samarbete och reflektion för bättre undervisning 

För att stärka lärares ämneskunskaper och didaktiska* kompetenser behöver skolor skapa förutsättningar för kollegial, långsiktig och strukturerad kompetensutveckling. Läs mer på skolverket.se

Kort om arbetslaget historia i skolans värld

På 90-talet fick grundskolan en ny läroplan och ansvarsfördelningen på skolans
område gick från regelstyrning till mål- och resultatstyrning. Det innebär att man leder en verksamhet med uppsatta mål (snarare än processer) vilket kopplas samman med decentralisering (fördelning av inflytande från en person till flera
ne.se).

Intentionerna bakom förändringarna var bland annat att få ett system för deltagandemålstyrning. Det utvecklades även arbetslag som skulle lära av varandra samt arbeta mot ett gemensamt mål och resultat. 

Skolverkets samlade forskning för skolan finner du här: skolverket.se

Ett av Dibbers skolors gemensamma mål är att varje elev ska känna sig värdefull.

*Didaktik: läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik