Om Råå Montessoriförskola

Vår pedagogik kommer att förändra hur ditt barn möter livet och dess utmaningar för alltid!

Råå Montessoriförskola är en fristående förskola som erbjuder en genuin Montessori utbildning. Förskolan öppnade i augusti 2018 i en helt nybyggd fastighet som är utformad efter vårt sätt att arbeta med barnen. Vi erbjuder en väl förberedd inspirerande miljö med läroplansinriktat material där barnens reella inflytande är en ledstjärna i vår dagliga verksamhet.

Vår närmiljö

Förskolan ligger på charmiga fiskeläget Råå vars miljö har en mångfald man inte hittar på många ställen. Förutom hamnen, där fiskarna vittjar sina nät på kajen varje dag, så finns även skog, äng, strand och våtmark i närheten. Miljön inbjuder barnen till lek, upptäckarglädje och andra äventyr.

Vår pedagogik

Vår pedagogik respekterar och utgår ifrån barnen och gör det möjligt för dem att uppnå sin fulla potential. Våra omsorgsfulla, kärleksfulla och erfarna pedagoger hjälper varje barn hjälpa sig själv att uppleva utmaningar, hitta styrka och bygga en god grund på väg mot den egna självständigheten. Montessoripedagogiken bygger på noggranna observationer av barnets utveckling och vilar på nedan grundtankar.

Montessoripedagogik på Råå

Barnets känsliga perioder

Maria Montessori märkte att barnens intressen, upptäckarglädje och vilja att lära nytt varierar med ålder och mognad. Dessutom observerade hon att intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Från de allra tidigaste intressena för viljan att äta själv, lära sig gå och prata till intresset för läsning, matematik, rymden och världen.

Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Hon insåg därför de värdefulla i att ta tillvara intresseperioderna, som hon kallade ”känsliga” eller ”sensitiva” perioder.

Inlärning som knyter an till ett barns eget utvecklingsstadium går lättare. Genom att ta tillvara barnets spontana lust för arbete och låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap, får barnet den frihet som stimulerar lärandet. Det kan då utveckla förmågan att koncentrera sig på en intressant uppgift, försjunka i den och upprepa övningen om och om igen. Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt är två viktiga förutsättningar i pedagogiken. Denna frihet att välja går hand i hand med läroplanens mål för att tillgodose barnets reella inflytande.

Vår väl förberedda miljö

Montessoripedagogiken möter barnets behov av stimulans och aktivitet genom det montessorimaterialet som tillgodoser alla tänkbara intresseriktningar och mognadsstadier. Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken med det är en god hjälp på vägen. I en montessorimiljö finns material både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån skokräm och putstrasor till sinnrikt material som tränar logiskt och matematiskt tänkande. Material som övar upp skrivförmåga, språk, ordkänsla och grammatik. Men också saker som tillåter barnen att träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Mer om montessori kan du läsa här

Våra duktiga pedagoger

Montessoripedagoger, förskollärare, barnskötare och montessoriassistenter arbetar tillsammans för att visa var kunskap finns att hämta och visar hur materialen ska användas för att ge meningsfull träning för att sedan låta barnet arbeta självständigt. All onödig hjälp är ett hinder i ett barns utveckling.

På Råå Montessori tror vi att varje barn är unik och utrustad med obegränsad potential för att lära för livet. Vår ambition är att varje barn på förskolan upplever/får en kärlek till lärande och att de utstrålar självförtroende och självkänsla. Vi erbjuder en tvåspråkig miljö bestående av svenska och engelska.

Vi börjar varje dag med att arbeta pedagogiskt i vår väl förberedda innemiljö där varje barn arbetar utifrån sina egna förutsättningar och sin egen utveckling. Barnen är delaktiga i att förbereda lunchen som sedan intas i deras egen miljö. Eftermiddagarna spenderas utomhus, antingen i vår härliga trädgård eller något grönområde i närheten. Barnen erbjuds aktiviteter eller så väljer de att leka fritt tillsammans med kompisarna.

Vår värdegrundsplattform

Vi är en del av Dibber, Sverige. Dibbers värdegrundsplattform är tillsammans med Montessoripedagogiken och Läroplanen för förskolan verksamhetens främsta styrdokument. Inom Dibber finns ett pedagogiskt verktyg som heter lärvännerna som bygger på läroplanen för förskolan 18 (Lpfö18) olika mål. Dessa är Räkne-Reza som står för matematik, Alfa-Beta för språk, Krea-Tiva för kreativitet, Lek-Levi för lek och lustfyllt lärande, Rör-Else för kropp, rörelse, mat och hälsa, Ute-Ugo för natur och Hjärtrud för värdegrund, empati, solidaritet och respekt.

Inom våra montessoriverksamheter ersätter vår montessoripedagogik lärvännernas funktion. Montessoripedagogiken bygger på en väl genomtänkt förberedd miljö där samtliga aktiviteter, tillika material enligt Lpfö18 riktlinjer, alltid finns tillgängligt för barnet varje dag. Inom vårt pedagogiska arbetssätt har vi matematik, språk, kultur, geografi, historia, musik, konst, zoologi, biologi, botanik, vetenskap, teknik, praktiska vardagliga och sinnestränande material och aktiviteter. Samtliga material och aktiviteter ingår i vår förberedda miljö som ger barnen förutsättningar att utveckla koncentration, självständighet, koordination och rörelse, ordning, ett lustfyllt lärande, socialt samspel som inkluderar solidaritet, respekt, empati och värdegrund.

I den förberedda montessorimiljön ges barnet möjlighet till vidare utforskning och experimenterande där kreativitetsförmågan stimuleras, så väl inomhus som utomhus. Utomhus ges barnen förutsättningar att fortsätta det kreativa utforskandet som påbörjats inomhus där de kan får erfara kretslopp, odling, kompostering, djurliv och hållbar utveckling. Ett frö som barnet sår, vårdar, skördar och tillagar i vår miljö blir en del av den goda måltiden, en värdefull och en meningsfull erfarenhet av den hållbara utvecklingen;

Dibber, vi får världens viktigaste värden att växa.

Övrigt

Tillsammans med barnen arbetar vi mycket med barnkonventionen. Barnen har tillverkat sitt eget rättighetsträd där de själva har fått reflektera över vad ett barn behöver, dvs har rätt till. Vi har också övningar där barn ska få känna sig lyssnade på. 

Vi arbetar även med digitala verktyg så som ipads, blue bot och photon robot. Barnen använder sig mycket av qr koder för att lära mer om minoriteterna, sånger och sagor på olika språk. Blue-bots och photon robot används för programmering.

Vi har byggt upp en digital studio där barnen får prova på att spela in film själv genom att använda green screen och imovie.

I vår montessorimiljö kan barnen använda olika konstnärsmaterial när de vill och hur de vill. Allt de behöver finns alltid framme på hyllor på deras nivå.

Läs gärna vår PDK här, plan mot diskriminerande och kränkande behandling.