Föräldrasamverkan på Fröhuset M.

Vi erbjuder föräldramöte en gång per läsår. Vi har dock andra föräldrasammankomster under året.

En gång per termin erbjuder vi utvecklingssamtal i Unikum

Vår kommunikation med vårdnadshavare förutom den fysiska kontakten dagligen sker främst på Unikum och Tempus. Enskilda men även gemensamma planeringar för barnen läggs in där till vilka vi sedan kopplar lärloggar som vi sedan analyserar och reflekterar över i arbetslaget. Detta för att tydliggöra barnens lärprocesser för vårdnadshavarna.

Vi erbjuder vårdnadshavare och även andra intresserade att observera i våra klassrum. Man sitter en stund och följer barnen i deras arbete för att sedan tillsammans med en pedagog reflekterar man över det man observerat.

Generellt om föräldrasamverkan

Förskolan är den plats där barn, vårdnadshavare och pedagoger möts. Vårdnadshavare lämnar det viktigaste de har, sina barn till förskolan. Förskolans ansvarar för att i samarbete med föräldrarna, skapa trygghet, en god omsorg och att få leka och lära tillsammans med andra men också på egen hand. Förskolan är en plats för varje barn att få utvecklas efter sina förutsättningar.

Som vårdnadshavare vill vi att du ska ha möjlighet att vara delaktig och ha inflytande över lärande och utveckling. På förskolan inom Dibber arbetar vi med flera forum så att du som vårdnadshavare ska ha möjlighet till detta. Om du är osäker på någon del av kommunikationen så kan du alltid kontakta förskolans rektor. 

Några få exempel på samverkan

  • Den dagliga kontakten
    • När man hämtar och lämnar sker viktigt informationsutbyte mellan pedagoger och vårdnadshavare. 
  • Föräldramöten och utvecklingssamtal
  • Var aktiv och ta del av den information som kommer från förskolan
  • Följ oss på Instagram
  • Engagera dig utflykter eller andra extra tillfällen under året