Om Svalbo förskola

  • Ut & Njut
  • Fantastiskt läge
  • Tematiskt arbetssätt
  • Förskolebrevet

Förskolan Svalbo ligger ca 10 minuter utanför Nyköping i Svalsta, med närhet till flera naturområden.

Förskolan består av två avdelningar – Nyckelpigan för de yngre barnen och Humlan för de äldre barnen. Förskolan har ljusa, rymliga lokaler som lockar till både lek och lärande i de olika pedagogiska miljöerna.

Till förskolan har vi en stor och inbjudande gård där barnen kan möta nya erfarenheter tillsammans. Utöver gården besöker vi även platser i närområdet – en tur till skogen eller en promenad för att se den närliggande gårdens alla fordon är något som barnen möter i sin vistelse hos oss.

På Svalbo bedriver pedagogerna undervisning till stor del tillsammans med barnen i smågrupper. Att få vistas i ett mindre sammanhang ser vi som en av de viktigaste förutsättningar för att få goda förutsättningar till att samspela och lära tillsammans. Det bidrar även till att varje barn får möjlighet att känna sig trygg i olika situationer och våga utmana och utforska det hen möter.

Detta kräver närvarande pedagoger som lyssnar till vad barnens intressen och behov är och därefter utformar undervisningen med stöd av Förskolans Läroplan och vår Värdegrundsplattform.

Barnets bästa är alltid i fokus hos oss.

Vår vision och våra Lärvänner

Vi får världens viktigaste värden att växa!

Barnen är det viktigaste vi har och vi ska hjälpa dem att växa, både individuellt och tillsammans med andra. Vi arbetar aktivt med att vara närvarande pedagoger för att finnas nära och kunna stötta varje enskilt barn där hen befinner sig just nu. Detta för att skapa goda förutsättningar för barnet att växa i sin självkänsla och självförtroende och därmed kunna, vilja och våga mer i livet. Vår utgångspunkt är i barnens intressen och formar därefter vår utbildning och undervisning utifrån dessa. Hos oss möter barnen inbjudande lek- och lärmiljöer som bidrar till samspel och interaktion.

Miljöerna är uppbyggda utifrån vårt pedagogiska koncept med sju Lärvänner som alla representerar Förskolans läroplansmål. På Svalbo arbetar vi tematisk under en längre period för att skapa en helhet och ett sammanhang för barnen i sina lärprocesser. Detta skapar förutsättningar för ett lärande som ständigt utvecklas utefter barnens intressen där de får möjligheter att vara delaktiga och påverka undervisningens innehåll. I temaarbetet möter barnen dagligen våra Lärvänner i olika situationer. Lärvännen Alfa-Beta är med i undervisningen som rör Förskolans Läroplansmål om språk och kommunikation, där hen exempelvis lär oss en ny ramsa eller kanske lär oss om bokstäver. För att varje barn ska få goda förutsättningar till kommunikation använder pedagogerna tecken som stöd och bildstöd i undervisningen och i de dagliga aktiviteterna. Det ger goda förutsättningar till kommunikation för både yngre och äldre barn.

Alla Dibbers lärvänner med texten: Vi får världens viktigaste värden att växa

”Ut & Njut”

Utevistelse är viktigt för oss, ur flera aspekter. Vår filosofi Ut & Njut syftar till att barn lär sig i olika miljöer och i olika situationer. Upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande är viktiga ledord för oss. Utevistelse bidrar även med mycket ur en hälsosynpunkt, vi håller oss friskare och vi känner att vi får energi av att få vara ute och röra på oss. För oss är det också viktigt att utevistelsen är njutbar där vi får möjligheter att möta nya spännande upplevelser.

Kommunikation med vårdnadshavare

Vi har en god service och hjälper gärna till i frågor om ert barn eller ert barns vistelse på förskolan. Det ska vara enkelt att vara förälder på förskolan Svalbo. Vi använder webbverktyget Unikum som gör det enkelt för dig som vårdnadshavare att vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling under åren i förskolan. Genom Unikum får du ta del av lärloggar och annan information från avdelningen och förskolan.

Förskolebrevet

Svalbo arbetar, som alla våra Dibber-förskolor i Nyköping, med Förskolebrevet. Förskolebrevet syftar till att stärka barns integritet och rätten till den egna kroppen. Detta innebär bland annat undervisning tillsammans med barnen för att skapa en trygg miljö där barnen får förutsättningar att lära sig om integritet och barns rättigheter. Undervisningen kan innehålla olika litteraturer, uppgifter och övningar beroende på barnens ålder och mognad. Det innebär även att vi alltid garanterar att det finns ordinarie pedagoger på plats när du hämtar eller lämnar ditt barn, att det alltid är en ordinarie pedagog som hjälper till vid hygiensituationer mm för att barnen alltid ska känna sig trygg. Läs gärna mer på http://treskablinoll.nu/forsko…