Vår profil på Bergatrollet förskola

”Vi får världens viktigaste värden att växa”. ”Världens viktigaste värden” är våra barn och vårt mål är att alla barn ska få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar varje dag på förskolan. Här kan du läsa mer om Dibbers värdegrund.” 

Bergatrollet har en allmänpedagogisk inriktning med fokus på lek, ut och njut och språkutveckling. 

Förskolans verksamhet utgår ifrån vår värdegrund, förskolans läroplan och dess måluppfyllelse samt barnkonventionen. Arbetet med barnkonventionen bedrivs till stor del genom 10 kompisböckerna och med hjälp av Kanin och Igelkott. Vi tränar på socialt samspel, visa respekt och empati både för sig själv och andra människor.

 För att synliggöra och konkretisera läroplanen för både barn och vuxna använder vi oss av våra lärvänner. Varje lärvän representerar ett ämne och målområde i läroplanen. Förskolan har ett årshjul där vi delar upp året för att ha extra fokus på en lärvän i taget.

Förskolan lägger stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.

Vi vill att barnen som går hos oss blir självständiga individer med ett rikt språk som vågar prova och möta olika utmaningar i livet och att alla barn ska få möjlighet till ett unikt lärande, få en bra start på sin livslånga resa där man skall Kunna, Vilja och Våga möta sin framtid.

Tillsammans med barnen undersöker och utforskar vi samt försöker besvara olika frågor som barnen har. I vår verksamhet är digitala verktyg såsom smartphone, lärplatta, och projektorer ett naturligt inslag. Vi ser digital teknik som pedagogiska och kompletterande verktyg till barnens aktiviteter och undersökande. Genom att vi på förskolan arbetar med informations- och kommunikationsteknik (IKT) ges alla barn samma förutsättningar och möjligheter till att lägga en grund för att bemöta det digitala samhälle vi lever i. De digitala verktygen är även ett hjälpmedel i det pedagogiska dokumentationsarbetet vi bedriver dagligen tillsammans med barnen.


Dibbers värdegrundsarbete i förskolan – hjärtekultur

I förskolans läroplan står: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

I vårt arbete med att förverkliga läroplanens uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner och ett program som vi kallar Hjärtekultur. Hjärtekultur är centralt i vårt pedagogiska arbete med barnen, i vår personalpolitik och i mötet med föräldrar och andra samarbetspartners. 

Hjärtekultur handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygga som individer. Hjärtekulturen på Dibber är en  viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.