Om Stattena Montessoriförskola

En liten förskola med ett stort hjärta och profilering på 4 M –Montessori, Miljö, Motorik och Musik.

  • Montessori
  • Miljön och omgivningen är fantastiska
  • Musik
  • Motorik
  • Liten enhet

Vår förskola är en liten enhet med stora möjligheterna för barnets lärande och utveckling. Vår förskola är inrymd i en mysig lokal i källarplan och består av 2 avdelningar. Kaninen har plats för 10 barn mellan 1–3 år och Ekorren har plats för 14 barn mellan 3–6 år. På förskolan arbetar 4 pedagoger.

Vi använder Pålsjöskog, Fredriksdalsparken, havet och närliggande lekplatser i området som ”vår” bakgård. Välkommen till Dibber Stattena Montessoriförskola.

Vår Vision

”Vi får värdens viktigaste värden att växa”.

Det är en förutsättning för oss att varje barn upplever trygghet, trivsel och glädje under sin vistelse på vår lilla enhet. Därutöver tillkommer pedagogernas yrkesskicklighet utifrån teorier och kunskaper om barns behov, utveckling, inlärning och livsvillkor. Verksamheten ska planeras, utformas, utvärderas och genomföras så att varje barn får stöd i sin utveckling.

Montessoripedagog skapar en grund för vår miljö och vårt arbetssätt. I vårt arbete med Montessoripedagogiken anpassar vi den till vår vision, mål och de möjligheter som finns i skolans omgivning.

Vår lilla förskola har en uteprofilering och skogen, parker och havet får ofta besök av oss. Naturen fungerar som en utökning av klassrummet, där barnen kan studera ämnen gränsöverskridande och träna på sin motorik.

Vi arbetar utifrån våra profilområde 4 M, skolverkets styrdokument som är Läroplanen för förskolan, FN:s barnkonvention och Dibbers Värdegrundsplattform.

4 M – Montessori, Miljö, Motorik och Musik


Montessoripedagogiken vilar som en grund för verksamheten.

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare och levde mellan 1870–1952. Under sin livstid hann hon med otroligt mycket men hennes liv kom alltmer att handla om barnet, dess möjligheter och utveckling. Hennes pedagogik bygger på noggranna observationer av barns utveckling och arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intresse. Maria Montessori hade stor tilltro till barns förmåga och intelligens. Hon såg – precis som vi kan se idag – att barn har en stark vilja att upptäcka, att prova och att lära sig mer om sig själva och sin omvärld. Barn genomgår samma utvecklingsfaser och har samma behov oavsett var i världen och i vilken tid de lever i. Montessoripedagogiken bygger på barns olika behov i olika skeden av livet (känsliga perioder) och är den enda pedagogik som bygger på barns psykiska utveckling. För att bäst kunna svara mot de behov som Maria Montessori såg hos barnen genom observationer, iordningställdes en miljö som på alla sätt skulle vara på barnen villkor. Montessoripedagogiken är byggt på vetenskap, sunt förnuft och intuition samt inte minst – kärlek till barnet. Utan denna grundinställning betyder inte Montessori någonting -hur mycket dyrbart och vackert material som finns.

Hörnstenarna i Montessoris praktiska tillämpning är:

• Trygghet, delaktighet och uppmuntran till självständighet

• En noggrann förberedd miljö i förskolan

• Lärare som handleder och inspirerar

• Materialet, som lockar alla sinnen och utgår från hjärnans mest effektiva sätt att tillägna sig kunskap. Montessorimaterialen är indelade i fem olika ämnesområden: praktiska vardagsövningar, sensorisk träning, språk, matematik och kulturella ämnen.

• Frihet under ansvar

Hjälp mig att göra det själv.

Maria Montessori

Miljö

I vårt profilområde miljö vill vi lyfta upp naturens betydelse i vår tillvaro, naturen omfattar människan, växter, djur, mark, luft, klimat, naturkrafter och naturfenomen. Vi följer naturens skiftningar och växlingar och gör barnen uppmärksamma på dessa.

Vi människor har ett oerhört ansvar att förvalta vår jord för kommande generationer. Vi måste därför ge barn insikt om att allt hör ihop i ett evigt kretslopp och att människan är en del av naturen. Genom att låta barnen förstå vad vi människor kan göra för att förbättra vår miljö och arbeta miljömedvetet, lär sig barnen att vara rädda om sin jord!

Som en del i vårt miljöarbete finns vårt arbete med vår Grön Flagg-certifiering.

Motorik

Motorik ger utrymme för utveckling och stärker hela barnets utveckling.

Maria Montessori var en föregångare när det gäller rörelsens betydelse för den psykiska utvecklingen. Hon ansåg att det var ett fatalt misstag att skilja mellan rörelseliv och tankeliv. Barn behöver röra sig av flera själar: en inre drivkraft att utforska omvärlden och gör det genom att vara aktiva och undersöka den. Att bli säker i sin egen rörelse ger barnet självförtroende och tillit till sin egen förmåga. Motorik är en slags rörelse. Att få röra vid och skapa något med händerna ökar barns förståelse för det som ska läras in. Även barns koncentrationsförmåga ökar när de använder sina händer vid inlärning. Därför arbetar alltid barnen medkonkret material inom Montessoriförskolor. På våra utedagar kommer barnen att få massor av tillfällen till motorisk träning i skogen, på stranden och på lekplatser. Ofta erbjuder vår natur den mest varierande och inbjudande rörelseträning.

Handen är intellektets viktigaste instrument, när handen arbetar mognar hjärnan.

Maria Montessori

Musik

Musik stimulerar och ger upphov till glädje.

Sång och musik och drama hänger samman och ingår som viktiga inslag i alla kulturer. Att sjunga, dansa och dramatisera är för barn i förskoleåldern ett självklart sätt att uttrycka sig på. För små barn är sången en uttrycksmöjlighet för känslor och tankar på samma sätt som talet. Musik kan definieras som alla sätt att organisera ljud och rörelse. Upplevelsen av musiken är barnets eget och ingen kan bestämma om musiken är bra eller dålig, eller vilken känsla den ska väcka.

Jag ser fåglar flyga. Tänk om jag också kunde flyga och skapa något som inte tidigare funnits till.

Maria Montessori