Vår profil på Finnboda förskola

Vårt mångåriga normkreativa arbete har lett till en öppen och positiv atmosfär där barnens perspektiv står i centrum. Utbildningen bedrivs med en demokratisk grund där alla är unika, har lika värde och bemöts med respekt.

Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen, där de får leka, lära och utforska utifrån ett demokratiskt arbetssätt. Vi samarbetar över avdelningarna och på gårdarna. Våra miljöer på förskolan är en viktig resurs, något som lever och är i ständig utveckling och rörelse.

I arbetslagen tar vi tillvara på alla pedagogers kompetenser för att ge trygga dagar på förskolan och bred undervisning. Vi har utvecklingsgrupper som driver arbetet framåt.

På Finnboda förskola vill vi att varje barn ska få uppleva att de är viktiga, blir sedda, hörda och tagna på allvar. Här kan du läsa mer om Dibbers värdegrund och den vision vi utgår ifrån i vårt arbete – ”Vi får världens viktigaste värden att växa”.

Förskolans utbildning utgår ifrån Dibbers värdegrund, läroplanen och dess måluppfyllelse samt barnkonventionen. För att synliggöra och konkretisera läroplanen för både barn och vuxna använder vi oss av våra lärvänner.

Lärvännerna är kopplade till olika målområden i läroplanen såsom språk, naturvetenskap och teknik, kreativitet, lek m.m. och är närvarande i vår undervisning dagligen.

I vårt dagliga pedagogiska arbete skapar vi mötesplatser där barnen får leka, upptäcka, utforska tillsammans med oss och med varandra.

I vår undervisning diskuterar vi, ställer följdfrågor, reflekterar och samtalar om det vi gör, ser och upptäcker. Våra lek- och lärmiljöer på förskolan är i ständig utveckling och rörelse kopplat till barnens intressen och nyfikenhet.

Barnen erbjuds utevistelse varje dag och vi ser närmiljön som en viktig del i barnens lärande. Barnen hämtas och lämnas oftast utomhus.

Vi arbetar medvetet med digitalt meningsskapande som en naturlig del i barnens undervisning. Vårt synsätt kring digitalitet kan sammanfattas med att vi ser barnens som producenter och inte konsumenter av digitala verktyg. Vi har även digitala studios där barnen får utforska, skapa och tillägna sig adekvat digital kompetens som källkritik och programmering. Hos oss binder vi samman det analoga och digitala för att skapa djupare förståelse.


Dibbers värdegrundsarbete i förskolan – hjärtekultur

I förskolans läroplan står: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

I vårt arbete med att förverkliga läroplanens uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner och ett program som vi kallar Hjärtekultur. Hjärtekultur är centralt i vårt pedagogiska arbete med barnen, i vår personalpolitik och i mötet med föräldrar och andra samarbetspartners. 

Hjärtekultur handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygga som individer. Hjärtekulturen på Dibber är en  viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.