Fritids på DIS Sollentuna

På Dibber International School i Sollentuna erbjuder vi fritidsverksamhet för elever i F-3.

Fritidshemsverksamheten är en förlängning av skoldagen och bygger på ett upplevelsebaserat och grupporienterat lärande. Pedagogerna utgår från elevernas behov, intressen och initiativ i planeringen av aktiviteterna och erbjuder en mängd olika arbetsmetoder och uttrycksformer för att ge alla elever de bästa möjligheterna att delta utifrån sin förmåga.

Pedagogerna på fritids ingår i arbetslagen kring klasserna f-klass till årskurs 3. På så sätt skapas en helhetssyn på elevernas dag. Det ger också pedagogerna möjlighet att återkoppla till de kunskaper som eleverna arbetar med och utvecklar under skoldagen. Vi ser att detta skapar en trygghet och ger de bästa förutsättningarna för fortsatt utveckling och lärande.


Om fritidsverksamhet (Skolverket)

På Skolverkets hemsida kan man läsa att kommunen ska erbjuda fritidshem för elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Hemkommunen ska även erbjuda fritidshem för elever som går i fristående skolor som inte har fritidshem. Huvudmän för fristående skolor kan erbjuda fritidshem till sina elever, men har ingen skyldighet att göra det. Fritidshem ska erbjudas eleven till och med vårterminen det år hen fyller 13 år. Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem om inte eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast ett fritidshem kan ge. Mer information på Skolverket.