Föräldrasamverkan på Kärnhuset Montessoriförskola

Vi erbjuder föräldramöten två gånger per läsår. Ett inför uppstarten av nytt läsår samt ett under vårterminen där vi tar upp olika viktiga diskussionsfrågor som diskuteras i smågrupper.

En gång per termin erbjuder vi utvecklingssamtal i Unikum

Vår kommunikation med vårdnadshavare förutom den fysiska kontakten dagligen sker främst på Unikum och Tempus. Enskilda men även gemensamma planeringar för barnen läggs in där till vilka vi sedan kopplar lärloggar som vi sedan analyserar och reflekterar över i arbetslaget. Detta för att tydliggöra barnens lärprocesser för vårdnadshavarna.

Vi erbjuder vårdnadshavare och även andra intresserade att observera i våra klassrum. Man sitter en stund och följer barnen i deras arbete för att sedan tillsammans med en pedagog reflekterar man över det man observerat.