Om Förskolan Källvägen

Välkomna till oss!

Med ett centralt läge i Sävedalen har vi stora möjligheter att nyttja vårt närområde som en del i vår utbildning. Vi kan nå skogen på några minuter, lekplatser och bibliotek finns också nära vår förskola. Närheten till Göteborg gör att vi även kan ta del av det utbud som finns där, ex Vetenskapsfestivalen eller andra kulturupplevelser.

Organisation och arbetssätt.

Vårt arbetssätt genomsyras av tänket kring Hållbar utveckling, där de tre dimensionerna socialt, ekologiskt och ekonomi bildar en helhet. På gården finns fruktträd och bärbuskar, i våra pallkragar odlar vi grönsaker och blommor som ger barnen erfarenheter att följa processen från frö till färdig planta. Detta visar konkret på hur ett kretslopp kan se ut. Vi bakar bröd av överbliven gröt och tar hand om det som vår trädgård erbjuder i form av frukt och bär.

I vår innemiljö vill vi utmana barnen genom att skapa lärmiljöer som lockar till nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi använder oss av olika material för att väcka barnens lust att lära och utvecklas, vi är varsamma med vårt material och vi strävar efter att använda oss av vad naturen har att erbjuda samt material i form av återbruk.

Undervisning på förskolan sker både genom planerade undervisningstillfällen men också vid mer spontana tillfällen.

Naturkoncept

På Källvägen vill vi att barnen ska få många goda naturupplevelser som utvecklar ett fint och respektfullt förhållande till naturen. Vi låter barnen få utforska och experimentera för att öka förståelsen för hur naturfenomen uppstår och hänger ihop, i samband med detta arbete ställer vi hypoteser som vi tillsammans funderar kring. Att få möjlighet att bekanta sig med sin närmiljö och få uppleva naturen med alla sina sinnen är ett återkommande inslag i utbildningen. Förståelse för hur naturen och människan påverkar varandra för att bidra till en hållbar utveckling är något som vi ständigt samtalar om.

Ett exempel är att vi har olika kärl för återvinningsmaterial inne på förskolan, ett annat exempel är att vi tillsammans med barnen reparerar leksaker som går sönder.

Vårt värdegrundsarbete

Förskolans arbete vilar på värdegrunden. Inom Dibber kallar vi detta för Hjärtekulturen. Hjärtekulturen handlar om hur vi är mot varandra och där jag, du och vi är i fokus.  Vi vill stärka barnens känsla av egenvärde och stötta dem till att bli trygga individer som vågar tro på sig själva. Hjärtekulturen handlar också om vikten av det sociala samspelet och här blir förskolan en god arena som ger goda möjligheter att utveckla detta utifrån var barnen befinner sig i sin utveckling. Gruppen är också ett verktyg för att utveckla barnens empatiska förmåga och under en dag på förskolan finns det många tillfällen att träna och öva på våra sociala förmågor både i planerade aktiviteter men också i många spontana situationer som uppstår i leken.

Följ oss gärna på vårt instagramkonto @forskolankallvagen_dibber