Vår profil på Rullen

Dibber Rullen anpassad grundskola erbjuder en trygg lärmiljö för ditt barn. Undervisningen anpassas till ditt barns individuella förmåga, behov och intressen. I särskolan använder vi oss av PODD, ett system för Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) med syfte att skapa en god kommunikationsmiljö för eleverna att växa och utvecklas i. PODDen tillsammans med lågaffektivt bemötande, som är en metod att minska problemskapande beteende, ger eleverna möjligheter för lärande och utveckling.

Rullens helhetsmodell beskriver sambandet mellan Rullens syfte (Lärande för ökad livskvalité), våra förankrade värderingar (Närvaro, Utveckling, Flexibilitet), vårt resultat (En individ med största möjliga självkänsla som mår bra i sin kropp och kan säga vad hen vill till vem som helst, när som helst), och vår vision (Rullen är en skola för alla och en kvalitetsmodell för världen).

Bad och ridning finns på schemat varje vecka.

Vårt mål är rätt utbildning i en kommunicerande och trygg miljö med höga förväntningar.

Förskoleklass

Syftet med förskoleklassen är att stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (Skollagen kap 9, 2§)

Förskoleklassen styrs av grundskolans läroplan Lgr-11 där första delen om värdegrund och uppdrag gäller i sin helhet och andra delen – övergripande mål och riktlinjer gäller i tillämpliga delar.

Dibber Rullens prioritering

Dibber Rullen har valt att ta inspiration från förskolans läroplan Lpfö-98 vid val av mål för utveckling av förmågor. Vår bedömning är att dessa väl fyller en    förberedelse för grundsärskolan inriktning ämnesområden. Eleven deltar i övrig undervisning på Rullen som erbjuder innehållet i Lgr-11 del 1 och 2.

Undervisningen pågår ungefär tre timmar per dag.

På Rullen har elev i förskoleklass samma planer som elev i anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola utom det skriftliga omdömet eftersom det inte finns några kunskapskrav i förskoleklassen.

Grundsärskola

Skollagen kap.11

2 § Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. 

Träningsskolan styrs av riktlinjerna i Lgr-2011.

Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar träningsskolan har utvecklat sin förmåga utifrån fem ämnesområden:

∙ Estetiskt ämne

∙ Kommunikation

∙ Motorik

∙ Vardagsaktiviteter

∙ Verklighetsuppfattning

Gymnasiesärskolan styrs av riktlinjerna i GyS-13.

Individuella programmet ska enligt GyS-13 ge kunskaper och utveckla nyfikenhet  och lust att lära, som leder till medbestämmande i ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. 

GyS-13 fokus ligger på förberedelse för vuxenlivet  och en meningsfull            sysselsättning, flexibilitet på individnivå och att elevens önskemål styr.

Programmets ämnesområden är:

∙ Estetisk verksamhet

∙ Hem- och konsumentkunskap

∙ Idrott och hälsa

∙ Natur och miljö

∙ Individ och samhälle

∙ Språk och kommunikation

För varje ämnesområde finns en kursplan som beskriver vad eleven ska lära sig under sina fyra år i gymnasiesärskolan. I en individuell studieplan beskrivs vilka ämnesområden och/eller ämnen eleven läser. Läraren bedömer elevens kunskaper utifrån kravnivåerna –grundläggande och fördjupade kunskaper, under hela studietiden.

Individuella programmet på Rullen erbjuder eleven ett individuellt val motsvarande 200 poäng i ridning eller slöjd. Rullens programfördjupning (500 poäng) ska svara mot arbetslivets behov och består av PODD som alternativ kompletterande kommunikation. Rullen strävar efter att erbjuda alla gymnasieelever praktik dels inom ett lämpligt område för fritidssyssla, dels på lämplig daglig verksamhet. Alla elever i åk 4 gör ett gymnasiearbete (100 poäng) som visar att eleven har kunskaper på minst grundläggande nivå.

När ungdomen lämnar gymnasiesärskolan får hen ett gymnasiesärskolebevis som visar vilka kunskaper och erfarenheter ungdomen har efter gymnasiesärskolan.