Om Långvinkeln

Vår skola är en liten grundskola för elever i åk F-6. Vi ligger mitt i centrala Helsingborg med närhet till allt som staden har att erbjuda. Montessoripedagogik genomsyrar arbetet på både skola och fritids.

En skola med montessoriprofil

Hos oss får man som elev:

  • Frihet under ansvar
  • Lust att lära i en harmonisk miljö
  • Glädje och nyfikenhet
  • God gemenskap
  • Tillit och trygghet
  • Social kompetens och god kunskapskvalitet

Vår vision

Våra elever ska trivas på skolan. De ska känna glädje och gemenskap under sin tid hos oss. Alla elever ska få möjlighet att lyckas och kunna känna stolthet över sin prestation. Hos oss anpassas arbetssätt och uppgifter till elevens mognad, kunskapsnivå och intressen.

Elevcentrerat arbetssätt

Vi lägger stor vikt vid att varje elev ska ha inflytande över undervisningen och sin egen lärprocess. Under lärarens ledning får eleverna hjälp med sin individuella veckoplanering och undervisning som är anpassad till var och en inom ramen för läroplanens mål.

Montessoripedagogiken har visat sig vara framgångsrik när det gäller utmaningar som svensk skola står inför. Skolan behöver utvecklas så att den står i samklang med vår tid genom att förena vad som kallas ett ”elevcentrerat arbetssätt” och en ”kunskapsskola”. Läs gärna hela debatten från november 2019, skriven av Eva-Maria Tebano Ahlqvist, lektor i didaktik vid Stockholms universitet och Christina Gustafsson, professor emerita i pedagogik vid Uppsala universitet. https://www.hd.se/2019-11-22/e… bedömning

Våra lärare gör en formativ bedömning av var eleven befinner sig för att sedan lägga upp undervisningen så att den blir meningsfull och relevant. Syftet är att kartlägga och synliggöra var eleven befinner sig i sitt lärande så att undervisningen kan anpassas efter det. Det som formas är alltså undervisningen. Läraren är en länk mellan eleven och elevens arbete och fungerar som en handledare som stödjer och motiverar eleven till inhämtning av kunskap.

Likvärdig utbildning

Våra elever erbjuds en likvärdig utbildning. Detta innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt för alla elever eller att skolans resurser ska fördelas lika mellan alla elever. Vi tar hänsyn till våra elevers olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målen.

Frihet under ansvar

I montessoripedagogiken går begreppen frihet och ansvar hand i hand. Elevernas frihet ökar i takt med mognad och förmåga att ta ansvar. Eleverna får arbeta med sina uppgifter så länge de önskar, vilket innebär att de har möjlighet att koncentrera sig på ett ämne långa stunder i taget.

Den goda måltiden

Vår lunch kommer från Kärnhuset Dibbers tillagningskök där den goda måltiden lagas från grunden av vår engagerade kock. Lunchen serveras i vår matsal ca 11.30.

Eleverna är delaktiga i både förberedelser inför måltiderna och i avdukning/diskning efteråt genom våra ”duklag” och ”disklag”.

Vår utemiljö

Vi har ingen traditionell skolgård utan istället hela vår fantastiska innerstad med dess fina grönområden till vårt förfogande. Vi har valt tre intilliggande parker där eleverna stimuleras till lek och samspel med varandra.

Bild på skapande i utemiljö