Kvalitetsarbete Vinbäret förskola

Kollegialt lärande på vår förskola. Vi arbetar med kollegialt utbyte och det tycker vi är viktigt så att vi kan skapa det bästa för våra viktigaste värden. Vi använder oss av plattformen unikum för att planera dokumentera och reflektera kring barnens lärprocesser. I unikum kan vi följa vårt eget systematiska kvalitetsarbete och i det synliggöra våra mål och förbättringsområden. Vi samarbetar också med våra närliggande Dibberförskolor för att utbyta erfarenheter och kunskaper.

Systematiskt kvalitetsarbete – så fungerar det

Källa: Skolverket.se

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare, barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn ansvarar för arbetet. Även i läroplanerna finns krav på kvalitetsarbete.