Anmälningsplikt & Tystnadsplikt på Rullen

Alla Rullens medarbetare är skyldiga att värna om elevernas välmående enligt socialtjänstlagen kap 14 1 o2§ och lagen om stöd o service (LSS)   24 a§ (Lex. Sarah). 

De ska:

  • Utan dröjsmål skriva tillbud om någon situation uppstår som skulle kunna leda till ett missförhållande.
  • Omgående rapportera till rektor och/eller direkt till socialnämnden i berörd kommun alt Socialstyrelsen vid oro om missförhållande.

Den paragraf som reglerar tystnadsplikten för fristående skolor finns i 9 kap 16 a § skollagen. Paragrafen har följande lydelse:

”Ingen som är eller har varit verksam vid en fristående skola som avses i detta kapitel får obehörigen röja vad han eller hon i den elevvårdande verksamheten fått veta om någons personliga förhållanden, uppgift i ett ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier.” 

Kränkande behandling – (Likabehandlingsplanen)

Rullens likabehandlingsplan grundar sig på bestämmelser i skollagen 2010:800, diskrimineringslagen 2008:567 och förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling 2006:1083 samt bestämmelser ur läroplanen.

I Rullens systematik, struktur och kultur framträder följande styrdokument vad gäller likabehandling:

I skollagen: De värden som lyfts fram och som skolan ska gestalta och förmedla till eleverna är ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.”

FN´s barnkonvention (2018:1197) har fyra grundprinciper:

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.